แก่นสาระ - สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง

Wayback - http://web.archive.org/web/20100714185731/http:/sites.google.com/site/bu...

เว็บไซต์นี้ทำขึ้นเพื่อรวบรวมความรู้ แนวคิด ความเห็น บทปริทัศน์และอื่นๆ ในรูปของบทความ ข้อเขียนที่เป็นภาษาไทย หรือภาพชุดหรือภาพเลื่อน (power point) ที่มีเนื้อหาทางวิชาการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง (Built Environment) รวมทั้งสาระที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้อื่นๆ โดยมุ่งหมายให้เป็น...แหล่งทรัพยากรอ่านเสริมด้วยตนเอง หรืองานอ่านก่อนเรียนโดยการมอบหมายของผู้สอนในวิชาต่างๆ เป็นอาหารสมองเสริมความคิดในมุมมองที่หลากหลายขึ้น โดยเฉพาะในการเรียนระดับอุดมศึกษาด้านการออกแบบและวางแผนกายภาพ

ในฐานะที่ผมเคยสอนเกี่ยวกับการวางแผนและออกแบบในมหาวิทยาลัยมานานเกือบ 40 ปี พบว่าตำราและแหล่งความรู้เฉพาะสาขาเป็นภาษาอังกฤษเสียเกือบทั้งหมด มีนิสิตนักศึกษาจำนวนน้อยมากที่ภาษาอังกฤษดีพออ่านได้อย่างกระจ่างแจ้ง ทำให้การเรียนในชั้นเรียนขาดปฏิสัมพันธ์เชิงวิชาการทั้งกับระหว่างผู้สอนและระหว่างผู้เรียนด้วยกัน การสอนวิชาสัมมนาจึงค่อนข้างล้มเหลวเนื่องจากผู้เรียนขาดมิติของความรู้ทั้งทางกว้างและทางลึก โดยเฉพาะความรู้ความคิดที่แตกต่างไปจากบทเรียนหรือจากที่อาจารย์สอนในระดับที่แน่นพอโต้ตอบในชั้นเรียนได้ 

แต่ถึงอย่างไรผมก็ยังคงสนับสนุนให้เด็กไทยเรียนภาษาอังกฤษ (ภาษาโลก) ให้แตกฉานตั้งแต่เด็กซึ่งยังคงต้องใช้เวลาอีกนานมากโขอยู่ที่จะหวังให้นิสิตนักศึกษาในระบบปกติของทุกมหาวิทยาลัยในประเทศไทยอ่านภาษาอังกฤษได้แตกฉานเหมือนอ่านภาษาไทย เพราะไม่มีประเทศใดในโลกที่จะหนียุคโลกาภิวัตน์ไปได้เพราะมันได้เกิดขึ้นแล้วจริงๆ

ผมจึงหวังว่าการรวมแหล่งทรัพยากรที่มุ่งหมายเพียงให้เป็นอาหารสมองดังกล่าว มาไว้ในที่เดียวกันในรูปของเว็บไซต์ซึ่งนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศใช้เป็นกิจวัตรอยู่แล้วจะช่วยให้การเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยที่สอนเป็นภาษาไทยดีขึ้นบ้างทั้งการอภิปรายในชั้นเรียนและการค้นคว้าอ้างอิง นอกจากความแตกฉานในความคิดที่อาจเกิดแก่นิสิตนักศึกษาที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษแล้ว แหล่งทรัพยากรอาหารสมองที่ผมมุ่งหวังนี้อาจเป็นประโยชน์แก้ผู้สนใจทั่วไปรวมทั้งนักวิชาชีพในสาขาการออกแบบและวางแผนกายภาพด้วยไม่มากก็น้อย

แหล่งทรัพยากรเสริมความคิดในรูปต่างๆ ดังกล่าว ส่วนใหญ่จะเป็นของเก่าของผมที่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่มาแล้ว หรือเขียนแล้วขาดแหล่งเผยแพร่ ที่กระจัดกระจายอยู่ในที่ต่างๆ มีทั้งที่เก่ามากๆ และไม่เก่านัก โดยจะเลือกสาระที่เป็นประโยชน์และอยู่ในขอบเขตของวัตถุประสงค์ที่มุ่งหวังไว้

แต่เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษา ผมจะขออนุญาตนำทรัพยากรความรู้เก่าๆ ของผู้อื่นที่ผมสนใจและเก็บรวบรวมไว้นานแล้วมาเผยแพร่ด้วย และหากผู้อ่านท่านใด โดยเฉพาะครูบาอาจารย์เก่า-ใหม่ นักวิชาการและข้าราชการเก่าแก่ที่ประสงค์เข้าร่วมให้อาหารสมองที่เป็นภาษาไทยแก่นิสิตนักศึกษาไทยด้วย ผมจะมีความยินดีมาก แต่มีขอมีกรอบเงื่อนไขว่าควรจะต้อง:- 
 

  • เป็นบทความ ข้อเขียนหรือชุดภาพที่เนื้อหาสาระมีคุณภาพและอยู่ในกรอบของความมุ่งหมายข้างต้น
  • มีสาระกระตุ้นความคิด สร้างมุมมอง หรือเน้นข้อมูลพื้นฐานสำคัญที่เกิดประโยชน์แก่การเรียนรู้
  • เก่าแก่เคยเผยแพร่มาแล้วในรูปแบบต่างๆ ในแหล่งที่ค้นยากหรือเลิกไปแล้ว หรือใหม่มีประโยชน์มากแต่เผยแพร่ในวงจำกัด
  • มีชื่อจริงของผู้เขียนพร้อมคุณวุฒิ (ถ้าเป็นไปได้)
  • แจ้งแหล่งที่มาและวันเดือนปีเผยแพร่ที่ชัดเจน (งานเก่ามากๆ ที่มีประโยชน์แต่ข้อมูลแหล่งที่มาสูญหายหรือไม่ครบถ้วน..พอรับได้)
  • เป็นบทปริทัศน์หรืองานวิจารณ์ที่ไม่มุ่งเรื่องส่วนตัวหรือทางการเมือง
  • เป็นภาษาไทย รวมถึงบทความภาษาอังกฤษที่แปลเป็นไทยแล้ว
  • ผู้สนใจอาจแนะนำหรือส่งบทความหรือข้อเขียนที่น่าสนใจมาร่วมวงได้ ยินดีต้อนรับเสมอครับ

 ..... และแน่นอนครับ รูปแบบและสาระไม่จำเป็นต้องเข้มงวดตามแบบทางวิชาการ แต่ขอให้มีสาระเป็น "อาหารทางความคิด" (Food for thought) ที่เป็น ภาษาไทย ที่เผยแพร่ได้อย่างไม่มีพิษมีภัยแก่ลูกหลานที่ใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้นทุกวันเท่านั้นเป็นพอ 

อนึ่ง นอกจากเรื่องหรือบทความเก่าๆ ที่อาจเป็นประโยชน์แก่นิสิตนักศึกษาแล้ว ยังมีหมวดหนึ่งตบท้าย คือหมวด "เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ" (ของผม) ได้แก่เรื่องที่ผมชอบ หรือเรื่องที่เที่ยวยุ่งเสนอใครๆ แล้วเขาก็ไม่เอา จึงขอนำมารวมไว้ให้อ่านเล่นๆ บางเรื่องก็ไม่ค่อยมีสาระเท่าใด

เดชา บุญค้ำ