คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

เรียงตามลำดับตัวอักษร (ก-ฮ)

อาจารย์ กนก เหวียนระวี
อาจารย์ กี ขนิษฐานันท์
ศาสตราจารย์ จามรี จุลกะรัตน์ (อาระยานิมิตสกุล)
ศาสตราจารย์กิตติคุณ เดชา บุญค้ำ
รองศาสตราจารย์ นิลุบล คล่องเวสสะ
รองศาสตราจารย์ ดร. พงศ์ศักดิ์ วัฒนสินธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรพรรณ ฟูตระกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อังสนา บุณโยภาส