Climate Game Change Conference @UN-ESCAP

รศ. อริยา อรุณินท์ และ อ. กนกวลี สุธีธร ร่วมประชุมนานาชาติ Climate Game Change Conference ที่ห้องประชุมองค์การสหประชาชาติ (United Nations Conference Centre, UN-ESCAP) ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2552