ทัศนศึกษา โครงการสวนป่าลำพูบางกระสอบ

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 รองศาสตราจารย์ ดร. อริยา อรุณินท์ อาจารย์ประจำวิชา 2504253 ความคิดเชิงสร้างสรรค์และวิพากษ์ (Creative and Critical Thinking) พานิสิตภาควิชาฯ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 จำนวน 40 คน นิสิตปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 จำนวน 6 คน เดินทางทัศนศึกษา โครงการสวนป่าลำพูบางกระสอบ และสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ บางกะเจ้า รับฟังบรรยายจากคุณสุกิจ พลับจ่าง ผู้ริเริ่มโครงการกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม “ลำพูบางกระสอบ” กลุ่มเครือข่ายรักษ์คุ้งบางกะเจ้า และ ผศ.ดร.อัญชนา ท่านเจริญ นักกีฏะ นักวิชาการด้านหิ่งห้อย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้นิสิตได้สัมผัสและมีประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้และทำความเข้าใจ เกี่ยวกับพื้นที่โครงการภูมิสถาปัตยกรรมในพื้นที่ที่มีกฎหมาย ผังเมือง และความซับซ้อนเชิงนิเวศต่างๆ ของโครงการสวนป่าลำพูบางกระสอบ ซึ่งเป็นโครงการศูนย์เรียนรู้นิเวศและหิ่งห้อย และสวนสาธารณะในรูปแบบสวนป่า สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์เกษตรกรรมท้องถิ่น เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ พูดคุย กับกลุ่มเครือข่ายรักษ์คุ้งบางกะเจ้า โครงการและศึกษาพื้นที่จริง