CU Outbound Exchanged Students

ประกาศ

ทางมหาวิทยาลัยประกาศให้มีการรับสมัครเป็น นักศึกษาแลกเปลี่ยน #ExchangedStudents ปีการศึกษา 2561 กับมหาวิทยาลัยที่ทาง Chula มี MOU ตามรายละเอียดใน website นี้

http://www.inter.chula.ac.th/en/outbound-exchange-student/

นิสิตผู้ใดมีคุณสมบัติและสนใจร่วมโครงการ สามารถ download และส่งใบสมัครให้ทางภาคฯ ดำเนินการต่อไปได้ 

deadline 15 ธค. นี้