2017 IFLA APR Student Charrette

ระหว่างวันที่ 30 ตค.-1 พย. 2560 ภาควิชาฯ โดย รศ.ดร. พงศ์ศักดิ์ วัฒนสินธุ์ อ.ภาวิณี อินชมภู อ.ดร. ฉมาวงศ์ สุริยจันทร์ ผศ. สิรินทรา วัณโณ เป็นเจ้าภาพร่วมจัด International Students Workshop : 2017 IFLA APR Students Charrette ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในการประชุมทางวิชาการนานาชาติ 2017 IFLA APR Congress ที่สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ (2-5 พย. 2560) โดยเป็นกิจกรรมที่นิสิตนักศึกษาจากประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก ร่วมกิจกรรมการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม ในพื้นที่บางกะเจ้า Reexamining + exploring Bangkrachao GREEN ISLAND