บทความวิจัยตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus/ISI

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 นี้ บทความจากงานวิจัยของ รศ.ดร. อริยา อรุณินท์ อาจารย์ภาควิชา ได้รับการตีพิมพ์ในฐานวารสารระดับนานาชาติ ISI/Scopus จำนวน 2 บทความ ได้แก่
 

  1. The integration of human thermal comfort in an outdoor campus landscape in a tropical climate — vol.14, issue 44, collect date 2018-02-14 10:43:26 Author(s) — Aruninta A. Kurazumi Y. Fukagawa K. Ishii J. Source — International Journal of GEOMATE 
  2. Refuge behaviour from outdoor thermal environmental stress and seasonal differences of thermal sense in tropical urban climate — vol.291, issue 1, collect date 2018-02-09 09:21:53 Author(s) — Kurazumi Y. Ishii J. Fukagawa K. Kondo E. Aruninta A. Source — IOP Conference Series: Materials Science and Engineering