รองศาสตราจารย์ ดร. อริยา อรุณินท์

Ariya
Aruninta
ดร.
อริยา
อรุณินท์
รองศาสตราจารย์
Office: 
+66(0)22184408
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญาตรี
คณะกรรมการหลักสูตรปริญญาตรี
ผู้รับผิดชอบงานวิรัชกิจ
ผู้รับผิดชอบงานประกวดแบบ
ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์และเว็บไซต์
Education: 
 • 2552 Ph.D (Urban Environmental Management) AIT, Thailand.
 • 2546 Post Grad Diploma in Asia Europe Programmeม Sciences-Po, Paris, France
 • 2537 Post Grad Diploma in Environmental Planning and Management with commendation IHS, Rotterdam, Holland
 • 2532 Master of Landscape Architecture, University of Colorado at Denver, USA
 • 2529 ภ.สถ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Research: 
 • Urban Landscape
 • Urban Environmental Planning and Management
 • Land Management Policy
 • Cultural Landscape
 • Thermal Comfort
Professional Experiences: 
 • 2559-2561 คณะกรรมการ/ที่ปรึกษา โครงการออกแบบอนุสรณ์สถาน พณฯ ศาสตราจารย์ ม.ล. ปิ่น มาลากุล เพื่อประดิษฐาน ณ สนามหน้าหอประชุม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 • 2559 - คณะทำงานการปฏิรูประบบการผังเมืองและการใช้พื้นที่. สปท - สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
 • 2559 - 2015 MLA Award International Judge. (ILAM - Institute of Landscape Architects Malaysia)
 • 2557-2558 - เลขานุการ, คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบผังเมืองและการใช้พื้นที่ ในส่วนคณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาปฏิรูปแห่งชาติ
 • 2557-ปัจจุบัน - Executive Committee, Asian Cultural Landscape Association -ACLA
 • 2557 - ทีปรึกษางานวางผังแม่บท, โครงการศูนย์การเรียนรู้การพัฒนา ศูนย์ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ และ ต้นน้ำห้วยลู่ จ.น่าน , โครงการพระราชดำริ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
 • 2556 - Tutor, IWUL International Workshop on Urban Landscape. OSU/UoS/CU @University of Seoul 12-22 สิงหาคม 2556
 • 2556 - Tutor, The 50th IFLA World Congress Student Charrette, NZ. ระหว่าง 7-12 เมษายน 2556
 • 2555 - Tutor, IWUL International Workshop on Urban Landscape. OSU/UoS/CU @Ohio State U 6-16 กรกฎาคม 2555
 • 2555 - Invited speaker, Landscape Architecture Education Accreditation ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ Malaysia Landscape Architecture Education Accreditation Standard Workshop จัดโดย Institute of Landscape Architects Malaysia (ILAM) และมหาวิทยาลัย UPM ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 5-8 พฤศจิกายน 2555
 • 2554 - Chair. IWUL International Workshop on Urban Landscape. OSU/UoS/CU @จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 20-28 สิงหาคม 2554
 • 2553-2554 - ประธานจัดงาน 2011 IFLA APR Congress in Bangkok, Thailand. 17-21 มกราคม 2554
 • 2551- 2554 - ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมาธิการบริหารจัดการมรดกวัฒนธรรมในเขตศาสนสถานและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา
 • 2553 - กรรมการร่างหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาตรบัณฑิต 5 ปี (ภ.สถ.บ) สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม ให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • 2552-2553 - ประธานกรรมการตัดสินโครงการประกวดออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม อนุสรณ์สถานถลางชนะศึก ณ โคกชนะพม่า
 • 2551- 2552 - รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2551 - The Binational Selection Committee for the 2009 Fulbright Junior Research Scholarship Program, Thailand-U.S. Educational Foundation (Fulbright)
 • 2551, 2549 - An international judge, LAMAN : The Malaysian International Landscape and Garden Festival in KL.
 • 2550-2551 - กรรมการสภาสถาปนิก จากการแต่งตั้งโดยประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
 • 2550-2551 - กรรมการคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ กระทรวงมหาดไทย
 • 2550-2551 - อนุกรรมการด้านกฎหมาย สภาสถาปนิก
 • 2544 - Canadian Universities Consortium (CUC), Research Associate
 • 2535-2536 - Trainee, Landscape Architect. Design Workshop Inc., Denver, Colorado, USA
 • 2532-2537 - ภูมิสถาปนิก กรมโยธาธิการ (และผังเมือง), ผลงานออกแบบ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย, ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่, กรมบังคับคดี, ผังแม่บทมหาวิทยาลัยมหิดล, สวนสาธารณะปราจีนวนารมย์, ฯลฯ
 • 2529-2530 - ภูมิสถาปนิกประจำมูลนิธิสวนหลวง ร๙
Service in Professional Societies: 
 • 2559-2561 โครงการออกแบบอนุสรณ์สถาน พณฯ ศาสตราจารย์ ม.ล. ปิ่น มาลากุล เพื่อประดิษฐาน ณ สนามหน้าหอประชุม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 • 2560 - Speaker/วิทยากร การฝึกอบรมหลักสูตร "การออกแบบเขื่อนป้องกันตลิ่ง รุ่นที่ 3" สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง วันที่ 13 มกราคม 2560
 • 2559 - คณะทำงานการปฏิรูประบบการผังเมืองและการใช้พื้นที่. สปท - สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
 • 2559 - 2015 MLA Award International Judge. (ILAM - Institute of Landscape Architects Malaysia)
 • 2557-2558 - เลขานุการ, คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบผังเมืองและการใช้พื้นที่ ในส่วนคณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาปฏิรูปแห่งชาติ
 • 2557-ปัจจุบัน - Executive Committee, Asian Cultural Landscape Association -ACLA
 • 2556 - "งานพัฒนางานก่อสร้างใต้ดิน สำหรับชุมชนเมือง" วิทยากร งานวิศวกรรมแห่งชาติ ของคณะกรรมการงานก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์ (TUTG), Theme: การพัฒนาการใช้งานพื้นที่ใต้ดิน ความคุ้มค่าที่ถูกมองข้ามม งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2556 ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2556 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี ห้อง Jupiter 14 จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • 2554-2556 - คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการตั้งถิ่นฐานและการผังเมือง ของวุฒิสภา และ รองเลขานุการ อนุกรรมาธิการวิสามัญศึกษานโยบายกฎหมายและโครงสร้างหน่วยงานการตั้งถิ่นฐานและการผังเมือง
 • 2550- ปัจจุบัน - Delegate (ตัวแทนประเทศไทย) IFLA (International Federation of Landscape Architects – สมาพันธ์ภูมิสถาปนิกนานาชาติ)
 • 2551-ปัจจุบัน - กรรมการ, วิทยากร "The International Distance Learning Development Via Video-Conference System" : Tele-Conference Discussion, Uninet, สกอ.
 • 2554-ปัจจุบัน - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการศึกษาละจัดทำผังเมืองประเทศ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
 • 2553-ปัจจุบัน - ผู้ทรงคุณวุฒิ โครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนในพื้นที่ที่มีโอกาสได้รับผลกระทบจากกิจกรรมอุตสาหกรรม, สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Select Publications: 
 • 2561 - The integration of human thermal comfort in an outdoor campus landscape in a tropical climate.  Aruninta A.; Kurazumi Y.; Fukagawa K.; Ishii J..  (2018). International Journal of Geomate, 14(44), : (in English)
 • 2561 -  Refuge behaviour from outdoor thermal environmental stress and seasonal differences of thermal sense in tropical urban climate.  Kurazumi Y.; Ishii J.; Fukagawa K.; Kondo E.; Aruninta A..(2018). IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 291(1), : (in English)
 • 2561 - Ethnic differences in thermal responses between Thai and Japanese females in tropical urban climate. Kurazumi Y,; Ishii J.; Fukagawa K.; Kondo E.; Aruninta A.  (2016).  American Journal of Climate Change, : (in English)
 • 2560 - The Integration of Outdoor Human Thermal Comfort in Tropical Climate Campus Landscape: Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand.  A. Aruninta, Y. Kurazumi, K. Fukagawa, and J. Ishii (2017)[Proceeding : Geotechnique, Construction Materials, and Environment 2017 (The 7th GeoMatE Conference, Mie, Japan)]
 • 2559 - The Glimmering Light of the Estuarine Community. (2016) 2016 ACLA (Asian Cultural Landscape Association) Symposium, Lampang, Thailand.
 • 2559 - หนังสือ การออกแบบ + เทคโนโลยีการก่อสร้าง ภูมิสถาปัตยกรรม และ Landscape Architectural Design And Construction Technology / Landscape Architectural Design And Construction Technology 
 • 2559 - Reducing the vulnerability of riverine ecosystems in Asia based on analysis of watershed environments and hydrological data. PARE Universities Collaboration Research.
 • 2559 - Ethnic differences in thermal responses between Thai and Japanese females in tropical urban climate. (2016) Kurazumi, Ishii, Fukagawa, Kondo, Aruninta. American Journal of Climate Change.
 • 2558 - The influence of tropical urban climate upon the human body. (2015) Kurazumi, Ishii, Fukagawa, Aruninta. International Joint-Conference of SENVAR-iNTA-AVAN 2015 (SIA 2015), Johor, Malaysia, November 24-26, Proceeding 2-105~2-114.
 • 2558 - Klong Bang Luang Canal Front Fruit Orchard and Agricultural Landscape : The Transformation and Resilience of the Old Community to Urbanization Threats. (2015) Aruninta, Woradirek, Amloy, Soonthorn, Virachati, Karomprach. Proceeding, 2015 ACLA (Asian Cultural Landscape Association) Symposium Proceeding.
 • 2557 - บทความ IFLA Report : Multi-disciplinary Design and Planning : Future Approaches for Landscape Architecture Practitioners in Thailand. ตีพิมพ์ในวารสาร Landscape Design ของญี่ปุ่น ฉบับประจำเดือนสิงหาคม 2014 (#LD97 AUGUST 2014)
 • 2556 - "The Meaning and Spirit of Living with Water Cultural Landscape in Flood Protection Model : The Case of the Chaophraya River Basin and the Delta of Central Thailand.", 2013 ACLA Symposium Proceeding. 12-15 ตุลาคม 2556 ณ Seoul National University
 • 2555 - " เครื่องมือขยายเสียงจากชุมชนผู้ได้รับผลกระทบจากแผนพัฒนาที่ดิน กรณีศึกษาโครงการที่มีความขัดแย้งสูง" Journal of Environmental Management. วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม Vol 8, No 1 (2012)
 • 2555 - " The Controversies in the National Parks Development for Tourism Purposes in Thailand.", INCULS 2012 Symposium Proceeding, IFLA APR Cultural Landscape Committee ที่ Homestay Sg Haji Dorani, Sungai Besar ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคม 2555
 • 2555 - "Green Design and Planning Resolutions for an Eco-industrial Town : A Case Study of Polluted Industrial Estate in Rayong Province, Thailand." Journal of Environmental Protection. Online: November 2012 (Vol. 3 No. 11)
 • 2555 - "การป้องกันน้ำท่วมเมือง : ประสบการณ์จากประเทศเนเธอร์แลนด์" บทความในวารสารธอส.ฉบับไตรมาสแรกปี 55.
 • 2554 - "The Pros and Cons of Agro-Eco Tourism Development in Rural Provinces of Thailand." The 2nd International Symposium of International Federation of Landscape Architects, Asia Pacific Region, Cultural Landscape Committee (IFLA APR CLC) Theme : Sustainable Rural Landscape & Planning in Asia Pacific Region, Session: Sustainable Rural Planning. @ Seoul National University, Republic of Korea. 5-8 ธันวาคม 2554. Invited speaker. Proceeding.
 • 2554 - "Green Design and Planning Resolutions for Eco-industrial Town : Case Study of Polluted Rayong Industrial Estate." The 4th International Conference on the Human-Environment System @ Hokkaido University, Sapporo, Japan. 3-6 ตุลาคม 2554, Proceeding.
 • 2554 - "Landscape Architecture Profession in Thailand : Opportunities (and Threats)" Special lecture for IFLA-Japan @Tokyo (7 ตุลาคม 2554 ) & Hokkaido (11 ตุลาคม 2554)
 • 2554 - “The Application of Green Buffer for Eco-industrial Town : Case Study of Rayong Industrial Estate.” :The 48th IFLA World Congress 2011. @ Zurich, Switzerland 27-29 มิถุนายน 2554, Poster.
 • 2554 - "Social Landscape Architecture : The Integration of Social Research in Landscape Architecture Education." /Thailand Country Report : SOLARE 2011-Symposium on Landscape Architecture Education. @ Putrajaya/KL, Malaysia. 30 มีนาคม-2 เมษายน 2554., Proceeding.
 • 2553 - "Green Design & Planning of Urban Infrastructure in Asian". Invited speaker : LCS-R Net International Workshop on "Transition towards Low Carbon Societies in Thailand and Asia" : Dialogue between Policy Makers and Researchers: Demands and Roles of Sustainable Low Carbon Development Researchers from Policy Perspective. 18 พย. , 2553, @Pullman
 • 2553 - หนังสือ "Public Land Management Policy for Urban Vacant Land." : The Development of a Public Land Management Policy for Under-utilized Space in Bangkok, Thailand. Aruninta, A. ISBN 978-3-639-28594-9. VDM Verlag Dr. Muller
 • 2553 - Guest speaker/commentator. "International Workshop on Urban Landscape - IWUL 2010: Camp to Park: Recovering ground Constructing Identity", Hosted by University of Seoul, with collaboration with Chulalongkorn University, and Ohio State University.
 • 2553 - หนังสือ จากทฤษฎีสู่ปฏิบัติ : สำหรับนักบริหารเมือง. สิ่งพิมพ์เนื่องในวาระครบรอบ 35 ปี, สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ISBN 978-616-551-200-8.
 • 2553 - "Tasty Local Market vs Mega Store : Dilemma of Cultural Landscape Preservation in Thailand." Proceeding : The 47th IFLA World Congress. @ Suzhou, China 28-30 พฤษภาคม 2553, Proceeding.
 • 2552 - “Dealing with Climate Change Disaster in Thailand”. The 46th IFLA World Congress 21-23 ตุลาคม 2552. บราซิล
 • 2552 - “Living with Water in Thai-ness context”. การบรรยายพิเศษที่ Faculty of Architecture. University of Seoul. 2 กันยายน 2552
 • 2552 - Rehabilitative Landscape in the Old Communities in Bangkok, Thailand. The 2009 Incheon IFLA APR Congress, Incheon, Korea. 1-4 กันยายน, 2552
 • 2552 - Dealing with Climate Change Disaster with Green and Low-cost Innovations, Green City International Symposium 2009, Bogor, Indonesia. 10-11 สิงหาคม 2552 [โปสเตอร์]
 • 2552 - “WiMBY: A Comparative Interests Analysis of the Heterogeneity of Redevelopment of Publicly Owned Vacant Land”, Journal Landscape and Urban Planning. Online: 1 July 2009
 • 2552 - Invited Speaker ร่วมเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมนานาชาติ เรื่อง Coping with Climate Change Risks : A forum on Community Innovations for Adaptation to Climate (Change) Related Disasters ณ Eugenio Lopez Center, Antipolo City, ประเทศ Philippines ระหว่าง 4-5 มีนาคม 2552 การบรรยายเรื่อง Innovation in Thailand : Regional effort.
 • 2551 - วิถีสู่ธรรมชาติ : การออกแบบและวางผังเชิงนิเวศ โครงการพัฒนาพื้นที่วนอุทยานโอลิมปิค กรุงปักกิ่ง (The Axis to Nature : The Ecological Design and Planning of Beijing Olympic Forest Park). บทความสำหรับการประชุมวิชาการด้านการวางแผนภาคและเมือง ประจำปี 2551 เรื่อง "เมืองประหยัดพลังงาน" 24 พฤศจิกายน 2551
 • 2551 - 2007 : 30 Years of Landscape Architecture in Thailand. IFLA Newsletter ฉบับที่ 74 ประจำเดือน มกราคม 2008
 • 2551 - The State of the Profession around the World : Landscape Architecture in Thailand. Topos ประจำเดือน มีนาคม ปี 2008
 • 2550 - The Implication of ‘Sufficiency Economy’ Philosophy for Sustainable Urban Land Re-development; Lesson Learned and the Comparison of the Cities in Thailand, China, Vietnam and Mongolia (The Netherlands and ACCA21 , IHS – Refresher course “Strategies for Sustainable Cities in Asia”, Beijing, China. 21st May to 1st June 2007)
 • 2550 - Newbies and Their Landscape Architecture Career Paths : The Situation in Thailand. Invited Speaker. Landscape Urbanism.....blurring the line" Symposium [Hosted by : Singapore Polytechnic University (DLA)] Feb 10, 2007. Singapore
 • 2549 - อนุสรณ์สถาน : ภูมิทัศน์แห่งความทรงจำ (Memorial Park : the Commemorative Landscape) วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2549.
 • 2549 - เมกะโปรเจคท์ : เพื่อราษฏร์ เพื่อรัฐ หรือ เพื่อใคร? (Megaprojects : The Politic of Public Policy) วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฉบับที่ 10 สาระศาสตร์ 10:, 2549.
 • 2548-49 - เทศกาล งานเมือง : ภูมิทัศน์วัฒนธรรม เพื่อความเป็นเมืองน่าอยู่ (Fairs, Festival and Events : Intangible Cultural Landscape for Livable City) วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2548-49.
 • 2548 - Managing Publicly owned Urban Vacant Land (The 42nd IFLA World Congress, Edinburgh, Scotland, 2005)
 • 2547 - Controversies in Public Land Management Decision Makings (City Futures International Conference, Chicago, USA, 2004)
 • 2547 - Controversies in Public Land Management Decision Makings. (Poster) วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฉบับที่ 8 "สาระศาสตร์ 08.47, 2547.
 • 2546 - Importance and Relevance of the Country Strategy Paper (2001-2006): the Future of Co-operation Between EU and Thailand in Urban Development ; Case Study of Paris and Bangkok. (2003)
 • 2546 - กรณีศึกษาการทดลองใช้สถิติการวิเคราะห์พหุตัวแปร (Multivariate Analysis) ในการจัดการภูมิสถาปัตยกรรมเมือง วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2546.
 • 2545 - การจัดกิจกรรมสาธารณะบนถนนสาธารณะ : บทวิพากษ์ถนนคนเดินและนโยบายการใช้พื้นที่ถนน กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร. วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฉบับที่ 6 สาระศาสตร์ 06.45, 2545.
 • 2544 - ภูมิทัศน์เพื่อการศึกษาตามอัธยาศัยตลอดชีวิต (Edutainment Landscape) วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2544.
 • 2543 - แนวคิดในการพัฒนาโครงข่ายที่ว่างของเมืองและพื้นที่ที่ถูกละเลยอย่างมีประสิทธิภาพ กรณีศึกษาในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2543.
 • 2540 - Theme Parks : สวนสนุก หรือพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง. Designer Forum, Website : Dot Line Plane., 2540.
 • 2540 - การจัดการโครงการภูมิสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่. วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, 2540.
 • 2540 - สภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์ เอื้ออาทรต่อผู้ชราและคนพิการ /Non-handicapped Planning for Disabled persons and elderly. วารสารวิชาการ ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฉบับที่ 1 สาระศาสตร์ 01.40, 2540.
 • 2540 - ภูมิทัศน์ถนนในมหานคร. Designer Forum, Website : Dot Line Plane., 2540.
 • 2538 - แนวทางในการพัฒนาพื้นที่ริมน้ำ. วารสารอาษา ฉบับประจำเดือน มีนาคม – เมษายน 2538.
 • 2537 - Ecological and Landscape Architectural Aspects in Urban Waterfront Development ; A Case Study in Bangkok, Thailand (1994).

Awards

 • 2559 - ทุนอัญมณีแห่งจุฬาฯ เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ100 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย
 • 2554 - รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2554
 • 2546 - Visiting Scholar. Great Cities Institute. University of Illinois at Chicago. USA. Fulbright Junior Research Scholar Program, September 15-Decmeber 31(2003)
 • 2546 - AIT-Science Po Fellowship Program in Asia-Europe Study (2003)
 • 2537 - NFP Fellowship. The government of the Netherlands. (August-December 1994)
 • 2534 - JICA participant in Urban Terminal Facilities Planning Workshop, by MOC, Japan (Jan-March, 1991)

Websites