อาจารย์ ดร. ดนัย ทายตะคุ

Danai
Thaitakoo
ดร.
ดนัย
ทายตะคุ
อาจารย์
ประธานหลักสูตรปริญญาโท
คณะกรรมการหลักสูตรปริญญาตรี
คณะกรรมการหลักสูตรปริญญาโท
ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมการวิจัย
ผู้รับผิดชอบงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
Education: 
 • Doctor of Philosophy (Ph.D.) University of Califonia at Berkeley (2541)
 • Master of Landscape Architecture (M.L.A.) Harvard University (2533)
 • ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (ภ.สถ.บ.) เกียรตินิยม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2526)
Professional Experiences: 
 • 2549 - งานวางผังและออกแบบ ภูมิทัศน์ลานหน้าอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์และอาคารบรมราชกุมารี
 • 2548 - งานสอน หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • 2548 - งานวางผังและออกแบบ การฟื้นฟูพื้นที่อุทยานแห่งชาติในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ 6 จังหวัดภาคใต้
 • 2546 - งานวางผังและออกแบบ ผังปรับปรุงพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแร่แล้วเพื่อการพักผ่อน ตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
 • 2546 - งานวางผังและออกแบบ การจัดทำผังแม่บทและออกแบบรายละเอียดโครงการปรับปรุงพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแร่ทองคำ ตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี กรมอุสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
 • 2542 - งานสอน หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • 2530 - งานวางผังและออกแบบ ผังแม่บทการฟื้นฟูที่ดินเหมืองแร่ในจังหวัดภูเก็ตเป็นสวนสาธารณะ
Select Publications: 
 • 2550 - โครงการวิจัย: Pacific Rim Cities : Climate Change Mitigation and Adaptation Strategies (CMAS): Resilience and Adaptability and Climate Change: The New Realm of Urban Ecology and Urbanization and Landscape Changes: the Chao Phraya river delta and the city of Bangkok, Thailand.
 • 2549 - โครงการวิจัย: โครงการ Urban-Rural Sustainability ทุน Integrated Research System for Sustainable Science (IR3S), The University of Tokyo
 • 2549 - โครงการวิจัย: Understanding Bangkok's 1890 Urban Patterns: A Historical GIS Method ทุน Obayashi Foundation
 • 2546 - การศึกษารูปแบบก่อสร้าง เขื่อนริมแม่น้ำคูคลอง กองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติและศิลปกรรมม สำนักนโยบายและแผนทรัพยากระรรมชาติและสิ่งแวดล้อมม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม