อาจารย์ กี ขนิษฐานันท์

Kee
Khanittanan
กี
ขนิษฐานันท์
อาจารย์
Education: 
  • Master of Architecture (M.Arch) University of Illinois
  • สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Research: 

Site Planning , Landscape Technology , Architecture and Landscape

Select Publications: 

มรดกกี เกร็ดความรู้ทางด้านงานก่อสร้างภูมิสถาปปัตยกรรม

ผู้แต่ง : ฉมาวงศ์ สุริยจันทร์ :บรรณาธิการ และคณะ

ISBN : 9786165519656