รองศาสตราจารย์ ดร. นวณัฐ โอศิริ

Navanath
Osiri
ดร.
นวณัฐ
โอศิริ
รองศาสตราจารย์
คณะกรรมการหลักสูตรปริญญาตรี
คณะกรรมการหลักสูตรปริญญาโท
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญาโท
ผู้รับผิดชอบงานศิลปวัฒนธรรม
Education: 
 • Bachelor of Landscape Architecture (BLA), Chulalongkorn University (Honour)
 • Master in Landscape Architecture (MLA), Harvard University, Graduate School of Design
 • PhD History of Art and Architecture, London
Research: 
 • ประวัติศาสตร์การวางผังและออกแบบสวนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • ทฤษฎีการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม
 • การประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมร่วมสมัย
 • ภูมิทัศน์ยั่งยืน
Professional Experiences: 
 • 2550-2552 - กรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ ตรวจสอบ และรับรองผล อาคารประหยัดพลังงานและเป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
 • 2551 - วิทยากรในการจัดอบรมและพัฒนาบุคลากรประเมินระดับอาคารอนุรักษ์พลังงาน โครงการดำเนินการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในอาคารโดยการติดฉลาก โดย สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2551-ปัจจุบัน - ผู้ช่วยคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Select Publications: 
 • 2551 - นวณัฐ โอศิริ. ศิลปะในงานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม:ค.ศ. 1920 – ปัจจุบัน.พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2549 - นวณัฐ โอศิริ, สิรินทรา วัณโณ. เกณฑ์และแนวทางการประเมินงานภูมิสถาปัตยกรรมเพื่อการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารที่พักอาศัยและอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย : รายงานการวิจัย / เสนอ สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพ : สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2547 - นวณัฐ โอศิริ. ภูมิทัศน์ชุมชนป่าชายเลน : ภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าด้วยการประหยัดพลังงานและความยั่งยืน. ทุนวิจัยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • 2549 - โครงการจัดทำแผนการจัดการพื้นที่สีเขียวที่สมบูรณ์ทางด้านระบบนิเวศอย่างยั่งยืน, สนับสนุนทุนวิจัยโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • 2549 - โครงการส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่สีเขียวริมถนนสายหลักตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร / เสนอต่อ สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, จัดทำโดย ศูนย์บริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ : ศูนย์บริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ผู้ร่วมวิจัยด้านภูมิสถาปัตยกรรม)
 • 2549 - โครงการวางแผนพัฒนาทรัพยากร สภาพแวดล้อมชุมชน และการท่องเที่ยวของหมู่เกาะ สีชังอย่างยั่งยืน, เสนอต่อ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, จัดทำโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ผู้ร่วมวิจัยด้านภูมิสถาปัตยกรรม)
 • 2552 - โครงการวางผังแม่บทบริเวณน้ำตกไทรโยคน้อย จ.กาญจนบุรี, เสนอ จังหวัดกาญจนบุรี และ บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ จำกัด(มหาชน): ศูนย์บริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (หัวหน้าโครงการ)
 • 2545 - นวณัฐ โอศิริ “ภูมิทัศน์พื้นถิ่น: ภูมิปัญญาเพื่อการประหยัดพลังงานและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา หมู่บ้านตาลเหนือ อ.ฮอด จ. เชียงใหม่ หนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ สาระศาสตร์ ฉบับที่ 6:2545 หน้า 129-144
 • 2546 - นวณัฐ โอศิริ “Adaptive Reuse: เหล้าใหม่ในขวดเก่า” วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2546 หน้า 33-48
 • 2548 - นวณัฐ โอศิริ. "ภูมิภาคนิยมเชิงวิพากษ์ : ในงานภูมิทัศน์เมืองเขตร้อนชื้น" วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1/2548 (ฉบับงานบริการวิชาการสู่สังคม ภาควิชาภูมิสถาปัตกรรม).