รองศาสตราจารย์ นิลุบล คล่องเวสสะ

Nilubol
Klongvessa
นิลุบล
คล่องเวสสะ
รองศาสตราจารย์
Education: 
 • Master of Landscape Architecture (M.LA.), Iowa State University, 2524
 • สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521
Research: 

พฤติกรรมมนุษย์ในสภาพแวดล้อมกายภาพ ภูมิทัศน์กับชุมชน พื้นที่สีเขียวสาธารณะ

Professional Experiences: 
 • 2551 - หัวหน้าภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
 • 2547 - รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
 • 2546 - รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม
 • 2535 - หัวหน้าภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
 • 2532 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม
 • 2525 - อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
 • 2521 - สถาปนิก บริษัทสถาปนิกสุเมธ ชุมสาย จำกัด
Select Publications: 
 • 2528 - การสำรวจศึกษาสภาพแวดล้อมและภูมิสถาปัตย์ กลุ่มโบราณสถาน อ.สิชล อ.ท่าศาลา อ.ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช .กองโบราณคดี กรมศิลปากร
 • 2536 - การศึกษาเพื่อจัดทำแผนและผังพัฒนาเขต : เขตคลองเตย
 • 2538 - แผนการจัดการอนุรักษ์และปรับปรุงชุมชนโบราณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • 2540 - การศึกษาเพื่อพัฒนาภูมิทัศน์ถนนเยาวราช กรุงเทพมหานคร
 • 2541 - การจัดทำแผนการอนุรักษ์และปรับปรุงสภาพแวดล้อมเมืองเก่าพิมาย
 • 2542 - พฤติกรรมนันทนาการกับสภาพการใช้พื้นที่สาธารณะภายในชุมชนอยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ
 • 2543 - การศึกษาผังบริเวณโครงการศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต ในการใช้งานเอเชี่ยนเกม ครั้งที่ 13
 • 2544 - การศึกษาเพื่อจัดทำสารานุกรมถนนในกรุงเทพฯ เขตพระนครและป้อมปราบศัตรูพ่าย
 • 2545 - การติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐและเอกชนบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ (แผนปฏิบัติการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบการจราจร และการใช้ที่ดินในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์)
 • 2545 - การศึกษาเพื่อจัดทำสารานุกรมถนนในกรุงเทพฯ เขตสัมพันธวงศ์
 • 2545 - การศึกษาเพื่อจัดทำสารานุกรมถนนในกรุงเทพฯ เขตบางกอกน้อย บางกอกใหญ่
 • 2545 - โครงการนำร่องเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมคลองอัมพวา
 • 2547 - การจำแนกประเภทและกำหนดแนวทางการพัฒนาที่ดินในความดูแลของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ระยะที่ 1 : กรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่อเนื่อง
 • 2548 - การส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่สีเขียวริมถนนสายหลักตามกฏกระทรวงกรุงเทพมหานคร
 • 2549 - การศึกษาแนวทางการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ทางหลวง

Research Database