ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปารณ ชาตกุล

Paron
Chatakul
ปารณ
ชาตกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะกรรมการหลักสูตรปริญญาตรี
ผู้รับผิดชอบงานภูมิสถาปัตย์อาสา
Education: 
 • 2548 - ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2546 - สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรมภายใน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
Research: 
 • งานภูมิทัศน์ภายในอาคาร 
 • วัสดุพืชพันธุ์
Professional Experiences: 
 • 2551 - ผลงานออกแบบ โครงการปรับปรุงห้องสตูดิโอชั้น 9 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2551 - อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตรเข้มข้น
 • 2550 - อบรม เรื่อง ทักษะการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
 • 2549 - ผลงานออกแบบ โครงการปรับปรุงศูนย์บริการวิชาการชั้น 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Select Publications: 
 • เลียบขอบไพร ผู้แต่ง : ปารณ ชาตกุล ISBN : 9789740333319
 • 2552 - ผลงานวิชาการ งานวิจัย “บันทึกความเปลี่ยนแปลงของสวนและต้นไม้ในรอบปี: พระจุฑาธุชราชฐาน เกาะสีชัง”
 • 2549 - ปารณ ชาตกุล. สีชังที่เห็นและเป็นอยู่. วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 3(2549): 215-231.