ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรพรรณ ฟูตระกูล

Pornpun
Futrakul
พรพรรณ
ฟูตระกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Education: 
  • Doctor of Philosophy (Ph.D.) History of Art, Cornell University
  • Master of Landscape Architect (M.L.A.) with Distinction Harvard University
  • สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) เกียรตินิยม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Research: 
  • History in Landscape
  • Art in Landscape
  • Historic and Culture Preservation

Research Database