M.LA. ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรปริญญาโท

ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

Master of Landscape Architecture

รายละเอียดหลักสูตร

 • ชื่อหลักสูตร: หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Landscape Architecture Program)
 • ชื่อปริญญา: ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ภ.สถ.ม) Master of Landscape Architecture (M.L.A.)
 • Field of Study - Landscape Architecture 
 • ระบบการศึกษา - ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค
 • ระยะเวลาการศึกษา - เป็นหลักสูตร 2 ปี และให้ศึกษาได้ไม่เกิน 4 ปีการศึกษา นับจากภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษา
 • หน่วยกิต - จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. สำหรับแผนการเรียนที่ 1 ผู้เข้าศึกษาต้องสำเร็จปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) จากมหาวิทยาลัยที่สำนักงานการอุดมศึกษารับรอง
 2. สำหรับแผนการเรียนที่ 2 ผู้เข้าศึกษาต้องสำเร็จปริญญาตรีภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (ภ.สถ.บ.) จากสถาบันที่สำนักงานการอุดมศึกษารับรอง
 3. คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นปีๆ หรือคณะกรรมการประจำหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิเข้าศึกษาได้

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

เป็นไปตามคู่มือการสมัครเข้าศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นปีๆ ไป

ขอบข่ายของงานภูมิสถาปัตยกรรม

 • งานออกแบบสวนและออกแบบปลูกต้นไม้
 • งานออกแบบภูมิทัศน์โรงแรมและสถานที่ตากอากาศ
 • งานออกแบบสวนสาธารณะ สนามกีฬา และสนามเด็กเล่น
 • งานพัฒนาอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกชาติ
 • งานอนุรักษ์สถานที่สำคัญทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
 • งานภูมิทัศน์เมืองและออกแบบตกแต่งเมือง

โอกาสทางวิชาชีพ

 • ทำงานในภาคเอกชน เช่น ทำงานส่วนตัว สำนักงานและบริษัท ออกแบบ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทที่ปรึกษาด้านการ พัฒนาและสภาพแวดล้อม องค์กรพัฒนาภาคเอกชน และ องค์กร เอกชนที่ไม่หวังผลกำไรต่างๆ
 • ทำงานในภาคราชการ ได้แก่ หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนา อนุรักษ์ และสร้างสรรค์ภูมิทัศน์ เช่น กรมโยธาธิการ เทศบาลระดับต่างๆ องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด กรมศิลปากร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช และ อื่นๆ
 • ทำงานในลักษณะสหสาขาวิชา
  • งานวางแผน ออกแบบทางหลวงและถนน
  • งานวางแผนนันทนาการ
  • งานวางแผนที่ดิน
  • งานวางผังและออกแบบ วิทยาเขตและสถาบัน
  • งานเคหะการ
  • งานวางแผนการใช้ทรัพยากร