ฺB.LA. ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

Bachelor of Landscape Architecture

รายละเอียดหลักสูตร

 • ชื่อหลักสูตร : ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิสถาปัตยกรรม (Bachelor of Landscape Architecture Program in Landscape Architecture)
 • ชื่อปริญญา : ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (ภ.สถ.บ.) Bachelor of Landscape Architecture (B.L.A.)
 • Field of Study : Landscape Architecture
 • ระบบการศึกษา : ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค
 • ระยะเวลาการศึกษา : เป็นหลักสูตร 5 ปี (10 ภาคการศึกษา) และให้ศึกษาได้ไม่เกิน 10 ปี (20 ภาคการศึกษา)
 • หน่วยกิต : จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 169 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

ผู้ที่จะสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย และเป็นไปตามระเบียบการสมัครสอบวัดความรู้เพื่อสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

เป็นไปตาม ระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอบข่ายของงานภูมิสถาปัตยกรรม

 • งานออกแบบสวนและออกแบบปลูกต้นไม้
 • งานออกแบบภูมิทัศน์โรงแรมและสถานที่ตากอากาศ
 • งานออกแบบสวนสาธารณะ สนามกีฬา และสนามเด็กเล่น
 • งานพัฒนาอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกชาติ
 • งานอนุรักษ์สถานที่สำคัญทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
 • งานภูมิทัศน์เมืองและออกแบบตกแต่งเมือง

โอกาสทางวิชาชีพ

 • ทำงานในภาคเอกชน เช่น ทำงานส่วนตัว สำนักงานและบริษัท ออกแบบ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทที่ปรึกษาด้านการ พัฒนาและสภาพแวดล้อม องค์กรพัฒนาภาคเอกชน และ องค์กร เอกชนที่ไม่หวังผลกำไรต่างๆ
 • ทำงานในภาคราชการ ได้แก่ หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนา อนุรักษ์ และสร้างสรรค์ภูมิทัศน์ เช่น กรมโยธาธิการ เทศบาลระดับต่างๆ องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด กรมศิลปากร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช และ อื่นๆ
 • ทำงานในลักษณะสหสาขาวิชา
  • งานวางแผน ออกแบบทางหลวงและถนน
  • งานวางแผนนันทนาการ
  • งานวางแผนที่ดิน
  • งานวางผังและออกแบบ วิทยาเขตและสถาบัน
  • งานเคหะการ
  • งานวางแผนการใช้ทรัพยากร