โครงสร้างหลักสูตร ป.ตรี

 

 

 

โครงสร้างหลักสูตร

 

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

169 หน่วยกิต

 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30 หน่วยกิต

 

 

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ

12

 

 

 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาตร์

3

 

 

 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

3

 

 

 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

3

 

 

 

กลุ่มวิชาสหศาสตร์

3

 

 

 

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มพิเศษของหลักสูตร

6

 

 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

133 หน่วยกิต

 

 

กลุ่มวิชาออกแบบ

54

 

 

 

กลุ่มวิชาเทคโนโลยี

31

 

 

 

กลุ่มวิชาปฏิบัติวิชาชีพ

9

 

 

 

กลุ่มวิชาสนับสนุน

27

 

 

 

กลุ่มวิชาเลือกสาขา

12

 

 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

6 หน่วยกิต

 

 

 

           

 

 

 

 

แผนการศึกษา

 

ชั้นปีที่ 1

 

ภาคการศึกษาต้น

5500111

ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตจริง

3 (2-2-5)

 

 

2501117

ปฏิบัติการออกแบบ

4 (0-8-4)

 

 

2501173

กลศาสตร์โครงสร้างทางสถาปัตยกรรม

3 (3-0-6)

 

 

2501121

หลักการออกแบบในงานสถาปัตยกรรม

3 (3-0-6)

 

 

2501153

การเขียนแบบและเขียนภาพสถาปัตยกรรม

3 (2-2-5)

 

 

xxxxxxx

วิชาศึกษาทั่วไป 1

3 (x-x-x)

 

 

 

 

19

หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย

5500112

ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตจริง

3 (2-2-5)

ต้องผ่าน 5500111

 

2501119

งานออกแบบสถาปัตยกรรม

4 (0-8-4

ต้องผ่าน 2501117

 

2501131

วัสดุและการก่อสร้าง

4 (2-4-5)

 

 

xxxxxxx

วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มพิเศษของหลักสูตร 1

3 (x-x-x)

 

 

xxxxxxx

วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มพิเศษของหลักสูตร 2

3 (x-x-x)

 

 

xxxxxxx

วิชาศึกษาทั่วไป 2

3 (x-x-x)

 

 

 

 

19

หน่วยกิต

 

ชั้นปีที่ 2

 

ภาคการศึกษาต้น

5500206

ภาษาอังกฤษสำหรับสาขาวิชา 1

3 (2-2-5)

ต้องผ่าน 5500112

 

2501216

งานออกแบบสถาปัตยกรรม 2

4 (0-8-4)

ต้องผ่าน 2501119

 

2501271

การออกแบบโครงสร้างในงานสถาปัตยกรรม 1

3 (3-0-6)

ต้องผ่าน 2501173

 

2501221

เกณฑ์และแนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม1

3 (3-0-6)

ต้องผ่าน 2501121

 

2504272

พืชพรรณสำหรับงานภูมิทัศน์

3 (2-3-4)

 

 

2504221

การสำรวจพื้นที่สำหรับงานภูมิสถาปัตยกรรม

3 (2-2-5)

 

 

 

 

19

หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย

5500207

ภาษาอังกฤษสำหรับสาขาวิชา 2

3 (2-2-5)

ต้องผ่าน 5500206

 

2504290

งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 1

4 (0-8-4

ต้องผ่าน 2501119

 

2504222

เทคโนโลยีและการก่อสร้างทางภูมิสถาปัตยกรรม 1

3 (1-4-4)

 

 

2504370

หลักพืชสวนสำหรับงานภูมิทัศน์

3 (2-3-4)

 

 

2501291

จิตวิทยาสถาปัตยกรรม

3 (3-0-6)

 

 

2504253

ความคิดเชิงสร้างสรรค์และวิเคราะห์

3 (3-0-6)

 

 

 

 

19

หน่วยกิต

 

ชั้นปีที่ 3

 

ภาคการศึกษาต้น

2504317

ทฤษฎีการออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรม

3 (3-0-6)

 

 

2504390

งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 2

4 (0-8-4)

ต้องผ่าน 2504290

 

2504322

เทคโนโลยีและการก่อสร้างทางภูมิสถาปัตยกรรม 2

3 (1-4-4)

 

 

250431 

พืชพรรณและการออกแบบ

3 (3-0-6)

 

 

xxxxxxx

วิชาศึกษาทั่วไป 3

3 (x-x-x)

 

 

 

 

16

หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย

2504345

ประวัติศาสตร์ภูมิสถาปัตยกรรม

3 (3-0-6)

 

 

2504392

งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 3

4 (0-8-4)

ต้องผ่าน 2504390

 

2504323

เทคโนโลยีและการก่อสร้างทางภูมิสถาปัตยกรรม 3

3 (1-4-4)

 

 

xxxxxxx

วิชาศึกษาทั่วไป 4

3 (x-x-x)

 

 

xxxxxxx

วิชาเลือกสาขา 1

3 (x-x-x)

 

 

 

 

16

หน่วยกิต

 

ชั้นปีที่ 4

 

ภาคการศึกษาต้น

250449 

งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 4

4 (0-8-4)

ต้องผ่าน 2504392

 

2504421

เทคโนโลยีและการก่อสร้างทางภูมิสถาปัตยกรรม 4

3 (1-4-4)

 

 

2504465

ภูมินิเวศวิทยา

3 (3-0-6)

 

 

2504414

ภูมิสถาปัตยกรรมภาคสนาม

-

ภาคฤดูร้อน

 

xxxxxxx

วิชาเลือกเสรี 1

3 (x-x-x)

 

 

xxxxxxx

วิชาเลือกสาขา 2

3 (x-x-x)

 

 

 

 

16

หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย

2504492

งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 5

4 (0-8-4)

ต้องผ่าน 2504490

 

2504513

การวางแผนและออกแบบสวนสาธารณะและนันทนาการ

3 (2-2-5)

 

 

2503312

การวางผังเมืองและการวางแผนภาคเบื้องต้น

3 (3-0-6)

 

 

xxxxxxx

วิชาเลือกเสรี 2

3 (x-x-x)

 

 

xxxxxxx

วิชาเลือกสาขา 3

3 (x-x-x)

 

 

 

 

16

หน่วยกิต

ภาคฤดูร้อน

2504518

การฝึกงานภูมิสถาปัตยกรรม

3 (0-9-0)

เลือกรายวิชาใด

 

2504614

การบริการภูมิสถาปัตยกรรมภาคสนาม

3 (0-9-0)

รายวิชาหนึ่ง

 

 

 

3

หน่วยกิต

 

ชั้นปีที่ 5

 

ภาคการศึกษาต้น

2504590

งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 6

4 (0-8-4)

ต้องผ่าน 2504492

 

2504519

การวิจัยทางภูมิสถาปัตยกรรม

3 (3-0-6)

 

 

2504517

การปฏิบัติวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรม

3 (3-0-6)

 

 

xxxxxxx

วิชาเลือกสาขา 4

3 (x-x-x)

 

 

 

 

13

หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย

2504581

วิทยานิพนธ์

12(0-24-12)

 

 

 

 

12

หน่วยกิต

 

 

 

 

 

รายวิชา

 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

 

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ

12

หน่วยกิต

 

5500111

ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตจริง 1

3(2-2-5)

 

 

 

Experiential English I

 

 

 

5500112

ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตจริง 2

3(2-2-5)

 

 

 

Experiential English II

 

 

 

5500206

ภาษาอังกฤษสำหรับสาขาวิชา 1

3(2-2-5)

 

 

 

English for Academic Purposes I

 

 

 

5500207

ภาษาอังกฤษสำหรับสาขาวิชา 2

3(2-2-5)

 

 

 

English for Academic Purposes II

 

 

 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาตร์

3

หน่วยกิต

 

 

วิชาเลือกในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาตร์

3(x-x-x)

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

3

หน่วยกิต

 

 

วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

3(x-x-x)

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

3

หน่วยกิต

 

 

วิชาเลือกในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

3(x-x-x)

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มวิชาสหศาสตร์

3

หน่วยกิต

 

 

วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสหศาสตร์

3(x-x-x)

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มพิเศษของหลักสูตร *เลือกจาก

6

หน่วยกิต

 

2501191

ประวัติศาสตร์ศิลปะและสถาปัตยกรรม

3(3-0-6)

 

 

 

History of Art and Architecture

 

 

 

2501296

มรดกสถาปัตยกรรมไทย

3(3-0-6)

 

 

 

Thai Architectural Heritage

 

 

 

2504101

คุณค่างานภูมิสถาปัตยกรรม

3(3-0-6)

 

 

 

Landscape Architectural Appreciation

 

 

 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

 

 

กลุ่มวิชาออกแบบ

54

หน่วยกิต

 

2501117

ปฏิบัติการออกแบบ

4(0-8-4)

 

 

 

Studio in Design

 

 

 

2501119

งานออกแบบสถาปัตยกรรม 1

4(0-8-4)

 

 

 

Architectural Design I

 

 

 

2501121

หลักการออกแบบในงานสถาปัตยกรรม

3(3-0-6)

 

 

 

Principles of Design in Architecture

 

 

 

2501153

การเขียนแบบและเขียนภาพสถาปัตยกรรม

3(2-2-5)

 

 

 

Architectural Drawing and Presentation

 

 

 

2501216

งานออกแบบสถาปัตยกรรม 2

4(0-8-4)

 

 

 

Architectural Design II

 

 

 

2504290

งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 1

4(0-8-4)

 

 

 

Landscape Architectural Design I

 

 

 

2504390

งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 2

4(0-8-4)

 

 

 

Landscape Architectural Design II

 

 

 

2504392

งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 3

4(0-8-4)

 

 

 

Landscape Architectural Design III

 

 

 

2504490

งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 4

4(0-8-4)

 

 

 

Landscape Architectural Design IV

 

 

 

2504492

งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 5

4(0-8-4)

 

 

 

Landscape Architectural Design V

 

 

 

2504590

งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 6

4(0-8-4)

 

 

 

Landscape Architectural Design VI

 

 

 

2504581

วิทยานิพนธ์

12(0-24-12)

 

 

 

Thesis

 

 

 

กลุ่มวิชาเทคโนโลยี

31

หน่วยกิต

 

2501131

วัสดุและการก่อสร้าง

4(2-4-6)

 

 

 

Building Materials and Construction

 

 

 

2501173

กลศาสตร์โครงสร้างทางสถาปัตยกรรม

3(3-0-6)

 

 

 

Structural Mechanics in Architecture

 

 

 

2504221

การสำรวจพื้นที่สำหรับงานภูมิสถาปัตยกรรม

3(2-2-5)

 

 

 

Site Reconnaissance for Landscape Architecture

 

 

 

2504222

เทคโนโลยีและการก่อสร้างทางภูมิสถาปัตยกรรม 1

3(1-4-4)

 

 

 

Landscape Architectural Technology and Construction I

 

 

 

2501271

การออกแบบโครงสร้างในงานสถาปัตยกรรม 1

3(3-0-6)

 

 

 

Structural Design in Architecture I

 

 

 

2504272

พืชพรรณสำหรับงานภูมิทัศน์

3(2-3-4)

 

 

 

Landscape Plants

 

 

 

2504322

เทคโนโลยีและการก่อสร้างทางภูมิสถาปัตยกรรม 2

3(1-4-4)

 

 

 

Landscape Architectural Technology and Construction II

 

 

 

2504323

เทคโนโลยีและการก่อสร้างทางภูมิสถาปัตยกรรม 3

3(1-4-4)

 

 

 

Landscape Architectural Technology and Construction III

 

 

 

2504370

หลักพืชสวนสำหรับงานภูมิทัศน์

3(2-3-4)

 

 

 

Landscape Horticulture

 

 

 

2504421

เทคโนโลยีและการก่อสร้างทางภูมิสถาปัตยกรรม 4

3(1-4-4)

 

 

 

Landscape Architectural Technology and Construction IV

 

 

 

กลุ่มวิชาปฏิบัติวิชาชีพ

9

หน่วยกิต

 

2504316

พืชพรรณและการออกแบบ

3(2-1-6)

 

 

 

Plants and Design

 

 

 

2504414

ภูมิสถาปัตยกรรมภาคสนาม

(S/U)

 

 

 

Landscape Architectural Field Trip

 

 

 

2504517

การปฏิบัติวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรม

3(3-0-6)

 

 

 

Landscape Architectural Professional Practice

 

 

 

2504518

การฝึกงานภูมิสถาปัตยกรรม

3(0-9-0)

*เลือกรายวิชาใด

 

 

Practical Landscape Architectural Training

 

รายวิชาหนึ่ง

 

2504614

การบริการภูมิสถาปัตยกรรมภาคสนาม

3(0-9-0)

*เลือกรายวิชาใด

 

 

Landscape Architectural Field Service

 

รายวิชาหนึ่ง

 

กลุ่มวิชาสนับสนุน

27

หน่วยกิต

 

2501221

เกณฑ์และแนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม1

3(3-0-6)

 

 

 

Architectural Design Criteria and Concepts I

 

 

 

2501291

จิตวิทยาสถาปัตยกรรม

3(3-0-6)

 

 

 

Architectural Psychology

 

 

 

2503312

การวางผังเมืองและการวางแผนภาคเบื้องต้น

3(3-0-6)

 

 

 

Introduction to Urban and Regional Planning

 

 

 

2504253

ความคิดเชิงสร้างสรรค์และวิพากษ์

3(3-0-6)

 

 

 

Creative and Critical Thinking

 

 

 

2504317

ทฤษฎีการออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรม

3(3-0-6)

 

 

 

Landscape Architectural Design Theory

 

 

 

2504345

ประวัติศาสตร์ภูมิสถาปัตยกรรม

3(3-0-6)

 

 

 

History of Landscape Architecture

 

 

 

2504465

ภูมินิเวศวิทยา

3(3-0-6)

 

 

 

Landscape Ecology

 

 

 

2504513

การวางแผนและออกแบบสวนสาธารณะและนันทนาการ

3(2-2-5)

 

 

 

Park and Recreational Planning and Design

 

 

 

2504519

การวิจัยทางภูมิสถาปัตยกรรม

3(3-0-6)

 

 

 

Landscape Architectural Research

 

 

 

กลุ่มวิชาเลือกสาขา *เลือกจาก

12

หน่วยกิต

 

2501351

การออกแบบในงานถ่ายภาพ

3(1-4-4)

 

 

 

Design in Photography

 

 

 

2501396

การให้แสงสว่างในงานสถาปัตยกรรม

3(1-2-6)

 

 

 

Lighting in Architecture

 

 

 

2504252

เทคนิคการนำเสนองานภูมิสถาปัตยกรรม

3(1-4-4)

 

 

 

Landscape Architectural Presentation Technique

 

 

 

2504373

วัสดุพืชพรรณไม้ประดับ

3(3-0-6)

 

 

 

Ornamental Plant Materials

 

 

 

2504377

งานภูมิทัศน์ภายในอาคาร

3(3-0-6)

 

 

 

Interior Landscape

 

 

 

2504378

ภูมิสารสนเทศในงานภูมิสถาปัตยกรรม

3(2-1-6)

 

 

 

Geographic Information System in Landscape Architecture

 

 

 

2504413

สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางภูมิสถาปัตยกรรม

3(0-3-6)

 

 

 

Landscape Architectural Workshop

 

 

 

2504415

การศึกษาภูมิสถาปัตยกรรมเฉพาะรายบุคคล

3(0-3-6)

 

 

 

Individual Study in Landscape Architecture

 

 

 

2504464

ป่าและการป่าไม้

3(3-0-6)

 

 

 

Forest and Forestry

 

 

 

2504479

การประยุกต์ศิลปะสู่งานภูมิสถาปัตยกรรม

3(3-0-6)

 

 

 

Application of Arts to Landscape Architecture

 

 

 

2504480

คอมพิวเตอร์สำหรับโครงงานภูมิสถาปัตยกรรม

3(2-1-6)

 

 

 

Computer for Landscape Architectural Projects

 

 

 

2504481

การบริหารงานก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรม

3(3-0-6)

 

 

 

Landscape Architectural Construction and Management

 

 

 

2504482

การฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่บราวน์ฟิลด์

3(3-0-6)

 

 

 

Brownfield Land Reclamation and Development

 

 

 

2504483

ภูมิทัศน์วัฒนธรรมเบื้องต้น

3(3-0-6)

 

 

 

Introduction to Cultural Landscape

 

 

 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

 

 

จากรายวิชาที่เปิดสอนภายในคณะ และตามคณะต่างๆ ภายใน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6

หน่วยกิต