รายชื่อนิสิตปริญญาตรีภูมิสถาปัตยกรรม ประจำปีการศึกษา 2552
  นิสิตชั้นปีที่ 5  
     
  นิสิตชั้นปีที่ 5  
  เลขประจำตัว ชื่อ - นามสกุล
  483 44015 25 นายกิตติกร ปึงปิติกุล
  483 44021 25 นายจิรชัย รุ่งเรืองศิลป์
  483 44038 25 นางสาวชนฝัน อติชาติ
  483 44044 25 นางสาวชนัญญา เมฆอรียะวัฒน์
  483 44050 25 นางสาวชนิดา คชรัตน์
  483 44067 25 นายชาญชัย จิตพัฒนไพบูลย์
  483 44073 25 นางสาวชุตินันท์ เตชาทวีวรรณ
  483 44080 25 นางสาวฐิตินันท์ บุณยโยธิน
  483 44096 25 นางสาวณัฐวดี เตชะวิจิตรไพศาล
  483 44101 25 นายธนวัต อำพันโรจนานันท์
  483 44118 25 นางสาวธิตินันท์ พฤกษาวัฒนชัย
  483 44124 25 นายนิพัทธ์ ชูสวัสดิชัย
  483 44147 25 นางสาวประภาพรรณ ยงชัยหิรัญ
  483 44160 25 นางสาวปรามธนี วงศ์พรหมเมศร์
  483 44176 25 นางสาวปวีณา ศรีวิชิต
  483 44199 25 นางสาวปัทมาวดี งามขจรวิวัฒน์
  483 44204 25 นางสาวพรทิพย์ ทนงศักดิ์
  483 44210 25 นางสาวภัทรา สุวิมล
  483 44227 25 นางสาวภัทริกา วัฒกวณิชย์
  483 44233 25 นายภากร ธาวนพงษ์
  483 44256 25 นายโยธิน ศรีสุขทรัพย์สิน
  483 44262 25 นายรัฐพงศ์ จั่วแจ่มใส
  483 44279 25 นายเรวัตร นวลใย
  483 44285 25 นางสาวศิริพร ลีลาแม้นเทพ
  483 44291 25 นายสรคม คล่องเวสสะ
  483 44307 25 นายวงศ์วริศ ศิวัฒน์วราสุข
  483 44313 25 นายสุรกิติ์ ชมไพศาล
  483 44320 25 นายอรุณ อรุณเมฆินทร์
  483 44336 25 นางสาวอาวีนวล แหนสระแก้ว
     
 
หัวหน้าภาคและกรรมการ
ประจำภาควิชา
 
กรรมการบริหารหลักสูตร
ภูมิสถาปัตยกรรม
 
คณาจารย์  
เจ้าหน้าที่  
นิสิต  
ศิษย์เก่า