รายชื่อนิสิตปริญญาโทภูมิสถาปัตยกรรม ประจำปีการศึกษา 2552
  นิสิตชั้นปีที่ 1 นิสิตชั้นปีที่ 9
  นิสิตชั้นปีที่ 2  
   
 
รายชื่อนิสิตปริญญาตรีภูมิสถาปัตยกรรม ประจำปีการศึกษา 2552
  นิสิตชั้นปีที่ 1 นิสิตชั้นปีที่ 4
  นิสิตชั้นปีที่ 2 นิสิตชั้นปีที่ 5
  นิสิตชั้นปีที่ 3  
     
  นิสิตชั้นปีที่ 3  
  เลขประจำตัว ชื่อ - นามสกุล
  503 44010 25 นางสาวกนกวรรณ มงคลลาภกิจ
  503 44027 25 นางสาวกรกมล ตั้งบุตราวงศ์
  503 44033 25 นายกันต์ สมสุวรรณากร
  503 44040 25 นางสาวเกวลี ชลวิโรจน์สกุล
  503 44056 25 นางสาวเกษมา รัตโนภาส
  503 44062 25 นายเขตรัฐ บุญญวงศ์
  503 44079 25 นายคณิน สเตนรี่
  503 44085 25 นางสาวจุฑามณี โกศลธนากุล
  503 44091 25 นางสาวจุฑารัตน์ ขำสุวรรณ
  503 44107 25 นายโชติภัทร์ นิมิตพุฒ
  503 44113 25 นางสาวฐิติพร อนุสรณ์วงศ์ชัย
  503 44120 25 นายณภัทร ควรตระกูล
  503 44136 25 นางสาวณัชกุล วิริยะอุดมชาติ
  503 44142 25 นายณัฐพล ห่อทอง
  503 44159 25 นางสาวทิพย์สุวรรณ ตรีรุ่งกิจ
  503 44171 25 นางสาวธิชาธร ลิมป์สุทธิรัชต์
  503 44188 25 นางสาวนันทควีน บูรณรัชดา
  503 44194 25 นางสาวน้ำฝน เรียนเขมะนิยม
  503 44200 25 นายนิสิต ชอบดำรงธรรม
  503 44216 25 นายปณิธิ วีระภัทรกุล
  503 44222 25 นางสาวพัชรา คงสุผล
  503 44239 25 นางสาวพิชญ์ธิดา พิบูลย์
  503 44245 25 นางสาวพิมพ์พรรณ ทิพย์มงคล
  503 44251 25 นางสาวพิมพ์ลดา ตาดทอง
  503 44268 25 นางสาวมัตตัญญู เมฆสวัสดิ์
  503 44274 25 นางสาวมิ่งขวัญ นันทวิสัย
  503 44280 25 นางสาวลิลนา หาญในธรรม
  503 44297 25 นางสาววนิดา หนุ่มสุข
  503 44302 25 นายวรวีร์ แจ่มสมบูรณ์
  503 44319 25 นางสาววรารมย์ วรนาวิน
  503 44325 25 นางสาววรินยา ศรีวัฒนตระกูล
  503 44331 25 นางสาววลัยรัตน์ ยิ้มสวัสดิ์
  503 44348 25 นางสาววัลคุ์รภา เสถบุตร
  503 44354 25 นางสาววีระดา วงศ์ธนากรชัย
  503 44360 25 นายศุภรัตน์ สุขฤกษ์
  503 44377 25 นางสาวสุภาวดี นิมะวัลย์
  503 44383 25 นายอนุทัศน์ จินาพร
  503 44390 25 นายเอกวิทย์ ทองดีวรกุล
  503 44405 25 นายณพล เสริมสกุลวัฒน์
     
 
หัวหน้าภาคและกรรมการ
ประจำภาควิชา
 
กรรมการบริหารหลักสูตร
ภูมิสถาปัตยกรรม
 
คณาจารย์  
เจ้าหน้าที่  
นิสิต  
ศิษย์เก่า