อบรมหลักสูตร หลักการออกแบบและจัดภูมิทัศน์เมืองเพื่อการท่องเที่ยว รุ่นที่ 2

ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบและจัดภูมิทัศน์เมือง จากส่วนราชการในทุกภูมิภาคเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร หลักการออกแบบและจัดภูมิทัศน์เมืองเพื่อการท่องเที่ยว รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 24-27 เมษายน 2550