โครงการหลวง

โครงการหลวง
พระปรีชาสามารถในด้านภูมิสถาปัตยกรรม

ที่มา
ทางภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถวายความอาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
ขอนำเว็บไซต์
“โครงการหลวง – พระปรีชาสามารถในด้านภูมิสถาปัตยกรรม”
มาจัดแสดง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร
ซึ่งเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย
ทรงมีพระปรีชาสามารถหลากหลายด้าน
โดยแสดงถึงความสัมพันธ์ของโครงการหลวงกับความรู้ทางด้านภูมิสถาปัตยกรรม
ซึ่งล้วนแสดงถึงพระปรีชาสามารถในศาสตร์วิชาชีพนี้เป็นอย่างสูง
เพื่อสืบสานพระบรมราชปณิธาน แก่บุคคลทั่วไปในวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรม

จากการศึกษาแนวความคิดของโครงการหลวงในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีหลายโครงการที่ได้แสดงออกถึงความสัมพันธ์กับวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรมมากน้อยต่างกันไปบางโครงการก็ครอบคลุมหัวข้อทางภูมิถาปัตยกรรมไว้เกือบทุกเรื่องบาง โครงการก็ครอบคลุมลงลึกเพียงหัวข้อเดียว จึงใคร่ขอหยิบยกหัวข้อที่เด่นชัดและน่าสนใจดังกล่าวออกมาวิเคราะห์