อบรมหลักสูตร หลักการออกแบบและจัดภูมิทัศน์เมืองเพื่อการท่องเที่ยว รุ่นที่ 3

ระหว่าง วันที่ 21-27 เมษายน 2551 ทางภาควิชาได้จัดการฝึกอบรม หลักสูตร หลักการออกแบบและจัดการภูมิทัศน์เมืองเพื่อการท่องเที่ยว รุ่นที่ 3 โดยได้มีการบรรยายจากคณาจารย์ภาควิชา ทัศนศึกษาใน กทม. และประเทศสิงคโปร์ มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจากหลายหน่วยงาน จำนวน 86 ท่าน