นาย กันต์ ศรีสวัสดิ์ จาก EDAW-HK บรรยายพิเศษที่ภาควิชาฯ

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2552 เวลา 16.30-18.00 น. นาย กันต์ ศรีสวัสดิ์ นิสิตเก่าภาควิชาฯซึ่งปัจจุบันเป็นภูมิสถาปนิกในบริษัท EDAW ฮ่องกง มาบรรยายพิเศษให้นิสิตและผู้สนใจรับฟัง เกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานในโครงการใหญ่ๆในต่างประเทศ trend และแนวคิดในการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม