ทัศนศึกษาวิชาบราวน์ฟิลด์ที่อำเภอบางปะอิน

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 รายวิชา 2504482 การฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่บราวน์ฟิลด์ โดยผศ.ดร.อังสนา บุณโยภาส และอ.สิรินทรา วัณโณ  ได้จัดทัศนศึกษาให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 4 ได้สัมผัสกับพื้นที่บราวน์ฟิลด์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะนอกห้องเรียน เพื่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำมาปรับใช้ให้เข้ากับโครงการประเภทเดียวกันในอนาคตได้  ณ สวนกีฬารามอินทรา และ โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ “Sunny Bangchak” อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา