ทัศนศึกษาวัดผาณิตาราม อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2556  รายวิชา 2504490 LA STUDIO DESIGN IV การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 4 นำโดย ผศ.ดร.อังสนา  บุณโยภาส, อ.ภาวิณี  อินชมภู,  อ.สิรินทรา  วัณโณ และ  อ.ชล  ศุภวงศ์  นำนิสิตชั้นปีที่ 4 ทัศนศึกษาและสำรวจพื้นที่ วัดผาณิตาราม  อำเภอบ้านโพธิ์  จังหวัดฉะเชิงเทรา  เพื่อให้นิสิตได้ลงศึกษาบนพื้นที่จริงที่มีเนื้อหาที่เน้นในเรื่องการพัฒนาเมืองและชุมชน  เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้การออกแบบภูมิทัศน์และการวางแผนพัฒนา  สามารถออกแบบผังแม่บทหรือผังบริเวณที่เพิ่มความซับซ้อนจากปัญหาและข้อจำกัดอื่นๆ ของความเป็นเมืองและชุมชนในชนบท จึงได้กำหนดให้นิสิตทำการวางผังบริเวณและภูมิทัศน์ วัดผาณิตาราม อำเภอบ้านโพธิ์  จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นวัดที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการทำกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน