นิสิตภาควิชาฯ บันทึกเทปรายการ "ประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริ : สานต่อพระราชปณิธาน"

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559 นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาฯ จำนวน 4 คน ร่วมบันทึกเทปรายการโทรทัศน์ ณ สถานีฟ้าวันใหม่ ( fahwonmai.tv ) เพื่อนำเสนอแนวคิดในการพัฒนาเมือง โดยประยุกต์ใช้แนวคิดตามพระราชดำริ "สานต่อพระราชปณิธาน" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร รายการพิเศษดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 ตอนดังนี้

  • ตอน 1 : กลุ่มน่าน (นำเสนอโดย นางสาวโปรดปราน) กลุ่มโคราช (นำเสนอโดย นางสาวสิริกาญจน์) [ https://youtu.be/nyjPRgXcuTM ]
  • ตอน 2 : กลุ่มสงขลา (นำเสนอโดย นางสาวบุณฑริกา) กลุ่มสลัม กทม (นำเสนอโดย นายอัครวิชญ์) [ https://youtu.be/1A5HEP61rcM ]

โดยทั้ง 4 โครงการเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาโครงการพระราชดำริ ผ่านโครงงานนำเสนอในรายวิชา Creative And Critical Thinking โดย รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ และ ผศ.ดร. รัชดา ธนาดิเรก