นิสิตภาควิชาฯ กวาดรางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดแบบ “AREA 15”

นิสิตภาคภูมิ ได้รับรางวัล จาก ABAC ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาฯ ชั้นปีที่ 5 ที่ชนะการประกวด จากโครงการประกวดแบบ “AREA 15” จัดโดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และมูลนิธิพัฒนาป่าตอง เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ซึ่งมีคณะกรรมการฯ  ได้ทําการพิจารณา คัดเลือก และตัดสินผลงานจากนักศึกษาทั่วประเทศ จํานวนกว่า 50 ชิ้น โดยผลการประกวดมีดังนี้

  • รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง “The Unseen Coral Experience |Reef race” นางสาว ศุภิสรา กิจพิพิธ เลขประจำตัวนิสิต 553 44336 25
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง “Coral Farm” นาย นวสิทธิ์ วิทยาภรณ์ เลขประจำตัวนิสิต 553 44210 25
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง “Hole & Heal” นางสาว พัชณัฐศิกาน ศรีเจริญพงศ์ เลขประจำตัวนิสิต 553 44262 25
  • รางวัลชมเชย “Coral Colony” นาย จิรชัย อิทธิสุริยะ เลขประจำตัวนิสิต 553 44044 25 

โดยจัดพิธีมอบรางวัล เมื่อวันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 16.00 น. ณ ลานหน้าตึก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ