กิจกรรมทางวิชาการในประเทศญี่ปุ่น

รศ.ดร. อริยา อรุณินท์ รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ และกรรมการประเมินผลงานวิจัย นิสิตภาควิชาในโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างมหาวิทยาลัย (PARE) โดยร่วมประเมินผลการนำเสนองานวิจัยภายใต้โครงการ PARE ของนาย พชร ภู่กำชัย ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากโครงการความร่วมมือของมหาวิทยาลัย ร่วมโครงการ International Students Exchange PARE : Population - Activities - Resources - Environment ภายใต้ Theme : The relationship between watershed environments and hydrological data and reduce the vulnerability by improving watershed environments in Asian countries river basins ที่ Hokkaido University และเสวนาพิเศษทางวิชาการกับสมาชิก Japan’s Institute of Landscape Architects หัวข้อ The Maternity of The Riverine Landscape เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560