ChulaExpo : Human City รับเสด็จและถวายรายงานสมเด็จพระเทพ ผลงานจัดแสดงนิทรรศการ สตูดิโอภูมิสถาปัตย์สู่ชุมชนเพื่อศิลปวัฒนธรรม

อาจารย์ภาวิณี อินชมภู ตัวแทนคณาจารย์และนิสิตภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม รับเสด็จและถวายรายงานสมเด็จพระเทพ ผลงานจัดแสดงนิทรรศการของวิชา LA DSGN IV สตูดิโอภูมิสถาปัตย์สู่ชุมชนเพื่อศิลปวัฒนธรรม วัดเขาขี้เหล็ก จ.สระบุรี. (Human City) ขอขอบคุณคณาจารย์ประจำสตูดิโอทุกท่าน อ.ดร.ฉมาวงศ์ สุริยจันทร์ ผศ. สิรินทรา วัณโณ อ.อรอำไพ สารขุนทด และ วิทยากรพิเศษ อ.เผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี. อ. จักรพร สุวรรณนคร และนิสิตร่วมสตูทุกคน และขอขอบคุณพิเศษสำหรับทีมนิสิตจัดงานจุฬาวิชาการที่ประสานงานจัดการออกมาอย่างเรียบร้อยในการนำผลงานเผยแพร่ในครั้งนี้