โครงการอบรมเรื่องการตัดแต่งและดูแลต้นไม้ใหญ่ในงานภูมิทัศน์เมือง รุ่นที่ 6

รายละเอียดโครงการอบรมเรื่อง "การตัดแต่งและดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในงานภูมิทัศน์เมือง" รุ่นที่ 6

โดยภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย และกลุ่มบิ๊กทรี
จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 - วันศุกร์ที่ 26 พฤศภาคม 2560
ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค่าลงทะเบียนท่านละ 4,000 บาท

หัวข้อการบรรยาย
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560
“ธรรมชาติการดำรงชีวิตของต้นไม้ใหญ่ การดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในเมือง” โดย ศ. กิตติคุณเดชา บุญค้ำ ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์(ภูมิสถาปัตยกรรม) ผู้เขียนหนังสือ “ต้นไม้ใหญ่ในงานก่อสร้างและพัฒนาเมือง”
“เทคนิคการตัดแต่งต้นไม้อย่างถูกวิธี” โดย คุณธราดล ทันด่วน (ครูต้อ) รุกขกรผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในงานภูมิทัศน์เมือง ผู้เขียนหนังสือ “สนุกกับต้นใม้ใหญ่”

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560
“ประโยชน์และความสำคัญของต้นไม้ใหญ่ การปลูกและการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในเมือง” โดย อาจารย์กนก เหวียนระวี อาจารย์พิเศษประจำภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม และประธานกรรมการบริหารบริษัท กรุงกวี จำกัด
“ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง” โดย คุณรังสรรค์ สงวนศรี อดีตครูฝึกนักกีฬาปีนหน้าผาไทย และประธานกรรมการบริษัท ร็อคแคมป์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
“การอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ในมุมมองของนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์” โดย คุณสมฤทัย เล็กศรีสกุล ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์คอนโดมิเนียม บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
“ประสบการณ์ภาคสนาม: การอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ในโครงการก่อสร้าง” โดย คุณธราดล ทันด่วน (ครูต้อ)
และ สาธิตการขึ้นต้นไม้ด้วยวิธีดั้งเดิมและการตัดแต่งต้นไม้อย่างถูกวิธี โดย คุณธราดล ทันด่วน (ครูต้อ) และ ทีมวิทยากรสาธิต

ผู้เข้าอบรมจากส่วนราชการของกระทรวงและกรมต่างๆ สามารถเข้าร่วมอบรมไม่ถือเป็นวันลาราชการ และค่าลงทะเบียนสามารถเบิกจ่าย ได้จากต้นสังกัดตามระเบียบกระทรวงการคลัง และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของแต่ละหน่วยงาน

** download : Poster | กำหนดการ&ใบสมัคร