Final review for 2504392 Landscape Architectural Design Studio III

อาจารย์ประจำวิชา LA Design Studio III : Zoodio โครงการสวนสัตว์เด็ก ขอบพระคุณคุณหมอและผู้เชี่ยวชาญจากองค์การสวนสัตว์ฯ ได้แก่

  • นายสุริยา แสงพงค์ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์
  • น.สพ.ยงชัย อุตระ นายสัตวแพทย์ประจำสวนสัตว์ดุสิต
  • และ คุณอุฬาริกา กองพรหม หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์และวิจัย สวนสัตว์เขาเขียว

ที่สละเวลามาให้ความรู้ความเข้าใจให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม เมื่อวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560