Lecture Series เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปีภาควิชา / 84 ปี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ / 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการบรรยายพิเศษ Lecture Series เนื่องในโอกาสครบรอบ 84 ปี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง “40 ปี การศึกษาและวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรม” โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ เดชา บุญค้ำ ณ ห้อง 219 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย