การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการดูแลต้นไม้ใหญ่ฯ ระดับผู้ปฏิบัติการ รุ่นที่ 4

"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการดูแลต้นไม้ใหญ่ในงานภูมิทัศน์เมือง ระดับผู้ปฏิบัติการ รุ่นที่ 4"

โดยภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ร่วมกับ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา  สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย  และกลุ่มบิ๊กทรี 
ด้วยการสนับสนุนจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ ผลิตภัณฑ์ปลูกสวนแนวตั้ง กรีนพลัส รุ่น คริป-เอ็น-โก

จัดขึ้นระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 - วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560  ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 9.00-16.00น. เว้นวันหยุดราชการ

ณ สถาบบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

ค่าลงทะเบียน - ในนามองค์กร  ท่านละ 12,000 บาท / บุคคลทั่วไป ท่านละ 10,000 บาท

พิเศษ 10 ท่านแรกที่ส่งใบสมัครพร้อมชำระค่าลงทะเบียน ลด 2,000 บาท

 หัวข้อการอบรม

-แนะนำอาชีพรุกขกร

-เชือกและเงื่อนเชือก

-การปฏิบัติงานบนที่สูง สำหรับรุกขกร

-ต้นไม้ใหญ่ในมุมมองภูมิสถาปนิก

-การเลือกใช้อุปกรณ์ และเครื่องจักรให้เหมาะสม กับงานดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่

-หลักคิดในการทำงาน และเทคนิคการตัดแต่งต้นไม้ใหญ่อย่างถูกวิธี 

-การเตรียมความพร้อมร่างกายก่อนและหลังการปฏิบัติงาน และการปฐมพยาบาล

-การยึดโยงกิ่งเพื่อความปลอดภัยและ การลำเลียงกิ่งลง

-ความรู้เกี่ยวกับการตัดแต่งต้นไม้ใกล้สายไฟฟ้า

-ธรรมชาติการดำรงชีวิตและการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในเมือง

-การใช้เลื่อยยนต์ และการบำรุงรักษา

- LIFE FORM

-ปฏิบัติการกับต้นไม้จริงรวม 28 ครั้ง

-ศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการงานภูมิทัศน์ นอกสถานที่ 1 วัน

[Download เอกสารโครงการและใบสมัคร]

*โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหลากสาขาที่เกี่ยวข้อง

ผู้เข้าอบรมจากส่วนราชการของกระทรวงและกรมต่างๆ และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น สามารถเข้าร่วมอบรมไม่ถือเป็นวันลาราชการ และค่าลงทะเบียนสามารถเบิกจ่าย ได้จากต้นสังกัดตามระเบียบกระทรวงการคลัง และระเบียบของแต่ละหน่วยงาน

ส่งใบสมัครและหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนการอบรมมายัง

ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๒๑๘-๔๓๓๙, ๐๘๖-๙๙๔๑๘๓๙ และแฟกซ์ ๐๒-๒๑๘-๔๓๓๙

หรือลงทะเบียนที่ thaiurbantrees@gmail.com   ตั้งแต่วันนี้ - 3 ก.ค. 2560