วิทยากรรับเชิญ ให้กับ PARE Spring School และ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น. รศ.ดร. อริยา อรุณินท์ รับเชิญจากกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นวิทยากรบรรยาย ในหลักสูตร การออกแบบเขื่อนป้องกันตลิ่ง รุ่น 4 : การออกแบบด้านภูมิสถาปัตยกรรมในงานเขื่อนป้องกันตลิ่ง ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง ประตูน้ำพระอินทร์ โดยมีวิศวกร เจ้าหน้าที่โยธา และพนักงานท้องถิ่นร่วมอบรมประมาณ 60 คน และในวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น. รศ.ดร. อริยา อรุณินท์ รับเชิญจาก SIIT : Sirindhorn Institute of Technology บรรยายในหัวข้อ Sustainable Best Management Pracetice in Land Planning สำหรับ International Workshop : PARE Spring School ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต