โครงการ Autodesk Revit 2018 for Landscape Architect 

เชิญภูมิสถาปนิกและผู้สนใจ...

โครงการ Autodesk Revit 2018 for Landscape Architect 

จัดโดยภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ในวันที่ 23 - 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ศูนย์อบรม วี อาร์ ดิจิตอล เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์  
พร้อมรับประกาศนียบัตรจาก Autodesk Authorize Training Center (ATC) 

⭕ ค่าลงทะเบียน 15,000 บาท รับผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวนจำกัดเพียง 15 ท่านเท่านั้น 

⭕ รับสมัครตัั้งแต่ วันนี้ ถึง 15 กรกฎาคม 2561 หรือจนกว่าจะครบจำนวน 

⭕ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   
คุณเด่นนภา เปี่ยมใย โทร. 02 218 4339, 086 994 1839 คุณมิ่งขวัญ นันทวิสัย โทร. 086 478 1280  
email: landcu.bim@gmail.com 

⭕ ดาวน์โหลดรายละเอียดตารางการอบรมและใบสมัครได้ที่ link ด้านล่างนี้
https://drive.google.com/file/d/1S9jQGOEPkaoHlzZRztJWtmN4AGK8qplr/

Files: