สัมมนาเรื่อง การบริหารจัดการมรดกวัฒนธรรม ในเขตศาสนสถานและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นวัด

 

ด้วยศ.เกียรติคุณ ดร. ตรึงใจ บูรณะสมภพ วุฒิสมาชิก/ประธาน คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ได้เชิญ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการบริหารจัดการมรดกวัฒนธรรมในเขตศาสนสถานและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ร่วมสัมมนาเรื่อง "การบริหารจัดการมรดกวัฒนธรรม ในเขตศาสนสถานและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นวัด" เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2552 เวลา 8.00-15.00 น. ณ อาคารรัฐสภา 2 การนี้ รศ.อริยา อรุณินท์ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการฯ ได้ร่วมการสัมมนาครั้งนี้

อาจารย์ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม: