Regional Partners' Workshop of SIDA-AIT Research Cooperation in Planning Urban Research for Asia

เมื่อวันที่ 16-17 มกราคม 2552 รศ. อริยา อรุณินท์ เป็นตัวแทนกลุ่มวิจัยด้านเมืองของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมประชุมกับ 9 มหาวิทยาลัย 2 สถาบันวิจัย และ 1 หน่วบงานรัฐ จาก 12 ประเทศในเอเซีย ใน Regional Partners' Workshop ของ SIDA-AIT Research Cooperation in Planning Urban Research for Asia ที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย เพื่อสร้างเครือข่ายการวิจัยร่วมระดับนานาชาติ ภายใต้ทุน Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA)

อาจารย์ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม: