โครงการศึกษาเส้นทางชมทิวทัศน์ ของสำนักทางหลวงชนบท

รศ. จามรี อ.กนกวลี และทีมผู้ช่วยวิจัยในโครงการศึกษาเส้นทางชมทิวทัศน์ ของสำนักทางหลวงชนบท เดินทางไปที่จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสำรวจเส้นทางที่ใช้เป็นกรณีศึกษา ระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2552