SKD V : The 4-D Democracy

วิชา LA Sketch Design V ชิ้นที่ 5 หัวข้อ The 4-D Democracy โดย รศ. อริยา อรุณินท์ วันที่ 19 มกราคม 2552 ได้กำหนดให้นิสิตไปทัศนศึกษาการจัดแสดงนิทรรศการ กรุงเทพ226 ที่ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการสื่อความหมายกับพัฒนาการของการปกครองการเมืองและกรุงเทพฯ โดยใช้ศิลปะแขนงต่างๆ จากนั้นนิสิตได้นำเสนอ model ประติมากรรมที่สามารถสื่อความหมายเกี่ยวกับประชาธิปไตย ที่สามารถติดตั้งได้ในเมืองขนาดไม่เกิน 3ม.x3ม.x3ม

ผลงานได้รับคัดเลือกให้รางวัลจาก Mr Kanekiyo Norihiro จำนวน 2 ชิ้นได้แก่ผลงานของ ปรามธนี และโยธิน

อาจารย์ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม: