ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อังสนา บุณโยภาส

Angsana
Boonyobhas
ดร.
อังสนา
บุณโยภาส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญาโท (ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต)
คณะกรรมการหลักสูตรปริญญาตรี
คณะกรรมการหลักสูตรปริญญาโท
ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมการวิจัย
Education: 
  • D. Environmental Design - Texas A&M University, College Station, USA
  • Master of Landscape Architecture - Texas A&M University, College Station, USA
  • MS (Ageco)
  • BS (Hort)
Research: 
  • Visual Resource Assessment and Management
  • Geographic Information Systems
  • Resource Planning