อาจารย์ ดร. ฉมาวงศ์ สุริยจันทร์

Chamawong
Suriyachan
ดร.
ฉมาวงศ์
สุริยจันทร์
อาจารย์
คณะกรรมการหลักสูตรปริญญาตรี
คณะกรรมการหลักสูตรปริญญาโท
ผู้รับผิดชอบงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
Education: 
 • พ.ศ. 2554 - PhD Urban Environmental Management (AIT)
 • พ.ศ. 2544 - Master of Urban Planning (U. of Washington)
 • พ.ศ. 2541 - Master of Landscape Architecture (U. of Pennsylvania)
 • พ.ศ. 2537 - ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Research: 
 • Landscape Design
 • Integrated Water Resource Management
 • Site Planning
 • Urban Environmental Design & Management
Professional Experiences: 
 • พ.ศ. 2552 - งานออกแบบภูมิทัศน์ถนนเชื่อมสัมพันธ์ หนึ่งในองค์ประกอบชุมชนเมืองหนองจอก
 • พ.ศ. 2548 - งานออกแบบสวนพฤกษศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
 • พ.ศ. 2539 - ผังแม่บทโครงการสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ เมนสเตเดียม การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก กรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ. 2538 - ผังแม่บท มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • พ.ศ. 2538 - ผังแม่บทศูนย์ราชการ จังหวัดอำนาจเจริญ
 • พ.ศ. 2530 - งานออกแบบภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
Select Publications: 
 • พ.ศ. 2554 - “Potential of decentralized wastewater management for urban development”. Habitat International. 25 June 2011, Elsevier.
 • พ.ศ. 2554 - “A Green in blue, grey, and black: Application of green practices in water and wastewater management” paper presented in 2011 IFLA-APR Congress: Hospitality Interact with Land, 17-21 January 2011, Bangkok.
 • พ.ศ. 2553 - Wastewater Management in Bangkok: Public Policy Priority for Improving Local Environment, SEA UEMA Project - JAR Monograph series, Asian Institute of Technology. ISBN No:978-974-8257-74-6
 • พ.ศ. 2553 - งานออกแบบภูมิทัศน์ถนนเชื่อมสัมพันธ์, Design & Architecture Portfolio # 1
 • พ.ศ. 2553 - “แนวทางการจัดการน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร” การประชุมวิชาการสาระศาสตร์ ครั้งที่ 13/2553 สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2552 - “ภูมิสถาปัตยกรรมสีเขียว” PASSAGE หนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี สมาคมภูมิสถาปนิกแห่งประเทศไทย หน้า 30-36
 • พ.ศ. 2551 - “Urban Greening through Ecovillage Design: A Case Study of Bangkrachao” paper presentation at FORTROP II International Conference ‘Urban Forestry Change in a Changing World’, Kasetsart University, 15-17 October 2008
 • พ.ศ. 2551 - Joint Action Research Project: Wastewater Management (WWM) in the Bangkok Metropolitan Area (BMA): A Search for Public Policy and Action Programs to Improve the Local Environment, CIDA-AIT Partnership, SEA-UEMA Project, 2008
 • พ.ศ. 2548 - บทสัมภาษณ์พิเศษ, อันดามัน หลังพายุ แนวคิดและวิธีปฏิบัติกับภูมิทัศน์และพื้นที่เสียหายจาก Tsunami, หน้า 69 นิตยสาร แอล เดคคอเรชั่น (Elle Decoration) มีนาคม 2548, ฉบับที่ 73
 • พ.ศ. 2547 -, Determinants of User Charges in Decentralized Wastewater Management in Bangkok Community, paper presentation at Professional Training Program on Financing and Cost Recovery for the Provision of Urban Environmental Infrastructure Services 13-15 December 2004, AIT Conference Center, Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand. Organized by CIDA-AIT Partnership, SEA-UEMA Project.
 • พ.ศ. 2546 - บทความ เรื่องวัสดุพื้นผิวทึบน้ำ ดัชนีหลักของระบบนิเวศลุ่มน้ำและคุณภาพน้ำในลำธาร, ตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2546
 • พ.ศ. 2541 - วิทยานิพนธ์ เรื่อง, An Assessment of Stormwater Management: A Case Study of Bellevue, Washington
 • พ.ศ. 2539 - โครงการ CD ROM, Transforming the Urban Landscape
 • พ.ศ. 2538 - โครงการปรับปรุงผังแม่บท มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Scholarships and Awards

 • พ.ศ. 2548 - Certificate of assistance in Student workshop ?Redevelopment Strategy for a Sustainable Bangkok, Thammasat University
 • พ.ศ. 2547 - Certificate of Appreciation as Resource Speaker during the Professional Training Program on ?Financing and Cost Recovery for the Provision of Urban Environmental Infrastructure Services, AIT
 • พ.ศ. 2545 - Research Associate Fellowship, Asian Institute of Technology
 • พ.ศ. 2542 - Research Assistant Fellowship, University of Washington
 • พ.ศ. 2539 - Teaching Assistant Fellowship, University of Pennsylvania
 • พ.ศ. 2538 - ผู้ทำคุณประโยชน์ช่วยออกแบบวางผังแม่บทให้แก่มหาวิทยาลัยมหิดล