ศาสตราจารย์กิตติคุณ เดชา บุญค้ำ

Decha
Boonkham
เดชา
บุญค้ำ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ
Education: 
 • Master of Landscape Architecture (M.L.A.) Harvard University, 2513
 • สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม (สถ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2506
Professional Experiences: 
 • กรรมการ คณะวุฒยาจารย์กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ ประธาน คณะอนุวุฒยาจารย์ ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • ผู้ก่อตั้งสำนักงานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม DSB Associates
 • งานเขียนหนังสือ ตำรา และงานวิจัยต่าง ๆ ด้านภูมิสถาปัตยกรรมและอื่น ๆ หลายเรื่อง
 • ผู้ร่วมผลักดันและจัดทำผังหลักเริ่มแรกของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยในส่วนผังบริเวณและภูมิสถาปัตยกรรม, 2518
 • ผู้ก่อตั้งภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม, 2519
 • ผู้ริเริ่มผลักดันและวางผังหลัก (เดิม) อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า หว้ากอ, 2525
 • ผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย, 2530
 • ผู้ออกแบบสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 5 แห่ง (2523-2527) สวนหลวง ร. ๙ (2528) สวนสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ (2535) อุทยานเบญจสิริ (2535) และอื่น ๆ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • มหาวชิรมงกุฎ

รางวัลที่ได้รับ 

 • พ.ศ. 2546 - รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2546 สาขาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ, 2541
 • พ่อตัวอย่างประจำปี พ.ศ. 2535
 • ศิลปินดีเด่นกรุงเทพมหานคร สาขาศิลปะภูมิสถาปัตยกรรม
 • รางวัลดีเด่นประเภทสถาปนิกด้านการอนุรักษ์พลังงาน
 • สถาปนิกดีเด่น สมาคมสถาปนิกสยาม
 • นักผังเมืองอาวุโสและผู้ทำคุณประโยชน์แก่การผังเมืองไทย จากสมาคมนักผังมืองไทย
 • ศาสตราจารย์กิตติคุณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544
 • เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2546 สาขาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ภูมิสถาปัตยกรรม ประจำปี 2549
 • ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550

ผลงานอื่น

 • การศึกษาด้านภูมิทัศน์แหล่งระเบิดหินซิเมนต์ เขาเจ้าลาย อำเภอ
 • การศึกษาวิจัยผลกระทบแหล่งระเบิดหิน เขางู จังหวัดราชบุรี
 • ร่วมก่อตั้งสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย