ศาสตราจารย์กิตติคุณ เดชา บุญค้ำ

Decha
Boonkham
เดชา
บุญค้ำ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ
Education: 
 • Master of Landscape Architecture (M.L.A.) Harvard University, 2513
 • สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม (สถ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2506
Select Publications: 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • มหาวชิรมงกุฎ

รางวัลที่ได้รับ 

 • พ.ศ. 2546 - รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2546 สาขาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • ศิลปินดีเด่นกรุงเทพมหานคร สาขาศิลปะภูมิสถาปัตยกรรม
 • พ่อตัวอย่างประจำปี พ.ศ. 2535
 • รางวัลดีเด่นประเภทสถาปนิกด้านการอนุรักษ์พลังงาน
 • ได้รับการยกย่องเป็นสถาปนิกดีเด่น สมาคมสถาปนิกสยาม
 • ได้รับการยกย่องให้เป็นนักผังเมืองอาวุโสและผู้ทำคุณ ประโยชน์แก่การผังเมืองไทยจากสมาคมนักผังเมืองไทย

ผลงานอื่น

 • การศึกษาด้านภูมิทัศน์แหล่งระเบิดหินซิเมนต์ เขาเจ้าลาย อำเภอ
 • การศึกษาวิจัยผลกระทบแหล่งระเบิดหิน เขางู จังหวัดราชบุรี
 • ร่วมก่อตั้งสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย