ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาวดี อังศุสิงห์

Pavadee
Ansusinha
ภาวดี
อังศุสิงห์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หัวหน้าภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม
ประธานหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
คณะกรรมการหลักสูตรปริญญาตรี
ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
ผู้รับผิดชอบงานโครงการอบรมแบบเก็บเงิน
Education: 
 • 2534 - Master of Landscape Architecture and Certificate of Urban Design
 • 2535 - ประกาศนียบัตรการบริหารโครงการ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 • 2529 - ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Research: 
 • เทคโนโลยีการก่อสร้าง
 • การออกแบบเพื่อผู้บกพร่องทางร่างกาย/ผู้สูงอายุ
Professional Experiences: 
 • 2550 - งานวางผังและออกแบบ การออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์อาคาร 4และ8 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2537 - งานวางผังและออกแบบ การออกแบบวางผังหลักโครงการวรารมย์เทพารักษ์
 • 2537 - งานวางผังและออกแบบ การออกแบบวางผังหลักโครงการวรารมย์ ประชาอุทิศ
 • 2537 - งานวางผังและออกแบบ การออกแบบวางผังหลักโครงการวรารมย์ สุวินทวงศ์
 • 2537 - งานวางผังและออกแบบ การออกแบบภูมิทัศน์บ้านตัวอย่าง โครงการวรารมย์ สุวินทวงศ์
 • 2534 - งานวางผังและออกแบบ การออกแบบปรับปรุงผังหลักโครงการธนาซิตี้
 • 2534 - งานวางผังและออกแบบ การออกแบบวางผังหลักโครงการธนาเพลส ลาดพร้าวและกิ่งแก้ว
 • 2534 - งานวางผังและออกแบบ การออกแบบวางผังหลักโครงการ prime Land A B C D ในโครงการธนาซิตี้
 • 2534 - งานวางผังและออกแบบ การออกแบบภูมิทัศน์โครงการ Townhouse Garden View and Waterside ในโครงการธนาซิตี้
   
Select Publications: 
 • 2559 - หนังสือ การออกแบบสวนที่พักอาศัย สำหรับผู้สูงอายุสมองเสื่อม
 • 2551 - งานวิจัย การจัดทำมาตรฐานคู่มือปฎิบัติวิชาชีพสำหรับการออกแบบเพื่อทุกคน
 • 2550 - งานวิจัย การจัดทำผังการใช้ประโยชน์ที่ดินสภากาชาดไทย บริเวณที่ตั้งสถานเสาวภา
 • 2550 - งานวิจัย การสำรวจอาคาร สถานที่สาธารณะที่เป็นมิตรสำหรับผู้สูงอายุ
 • 2549 - งานวิจัย การศึกษาแนวทางการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ทางหลวง
 • 2548 - งานวิจัย การศึกษาเพื่อกำหนดนโยบายการวางผังเฉพาะของการใช้พื้นที่และการก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2545 - งานวิจัย ร่วมโครงการศึกษารูปแบบก่อสร้างเขื่อนริมน้ำ คูคลอง เสนอต่อสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม