อาจารย์ ภาวิณี อินชมภู

Pavinee
Inchompoo
ภาวิณี
อินชมภู
อาจารย์
เลขาภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม
เลขานุการหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
คณะกรรมการหลักสูตรปริญญาตรี
ผู้รับผิดชอบงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ผู้รับผิดชอบการประกวดแบบ
Education: 
 • 2552 - Ph.D Candidate in Interdisciplinary Program in Urban Design and Planning, University of Washington, Seattle USA
 • 2540 - Master of Landscape Architecture in Urban Design (Harvard University)
 • 2536 - ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
   
Professional Experiences: 
 • 2551 - งานวางผังและออกแบบ โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ลานหน้าอาคารมหาธีรราชานุสรณ์
 • 2550 - งานวางผังและออกแบบ โครงการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมหอภาพยนตร์ส่วนพระองค์ สนามเสือป่า
 • 2550 - งานวางผังและออกแบบ โครงการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 • 2548 - งานวางผังและออกแบบ โครงการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม สถานตากอากาศโนโวเทล พันวา จังหวัดภูเก็ต
 • 2548 - งานวางผังและออกแบบ โครงการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมชุมพร รีสอร์ทแอนด์สปา
 • 2538 - งานวางผังและออกแบบ โครงการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม สถานตากอากาศ Noble Villa จังหวัดชลบุรี
 • 2538 - งานวางผังและออกแบบ โครงการออกแบบแนวคิดผังภูมิสถาปัตยกรรมสวนกลางมหานคร
 • 2551 - การประชุมวิชาการและworkshop “Learning to be Responsive” , IFLA APR Conference, Chennai, India 26th-27th February.
 • 2542 - การประชุมวิชาการและworkshop Annual Symposium in Urban Design and Planning, University of Washington, Seattle USA
 • 2540 - การประชุมวิชาการและworkshop Asia GSD Conference, Cambridge, USA
   
Select Publications: 
 • 2551 - งานวิจัย โครงการการศึกษาแนวทางการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ทางหลวงชนบท
 • 2549 - งานวิจัย โครงการวิจัยเพื่อการจัดทำมาตรฐานด้านผังเมืองของกรุงเทพมหานคร
 • 2549 - งานวิจัย โครงการการศึกษาแนวทางการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ทางหลวง