ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิรินทรา วัณโณ

Sirintra
Vanno
สิรินทรา
วัณโณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เลขาวิทยานิพนธ์
คณะกรรมการหลักสูตรปริญญาตรี
ผู้รับผิดชอบงานโครงการอบรมแบบเก็บเงิน
ผู้รับผิดชอบงานเลขานุการวิทยานิพนธ์ปริญญาตรี
ผู้รับผิดชอบงานกิจกรรมพัฒนานิสิตและกิจกรรมนิสิต
Education: 
 • 2547 - Master of Landscape Architecture (University of Pennsylvania)
 • 2544 - Master of Architecture (Savannah College of Art and Design)
 • 2544 - Bachelor of Architecture (Savannah College of Art and Design)
   
Professional Experiences: 
 • 2554 - ออกแบบภูมิทัศน์บริเวณหน้าคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2552 - โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบองค์ประกอบของศูนย์ชุมชนเมือง-ศูนย์ชุมชนหนองจอก เสนอ สำนักผังเมืองกรุงเทพมหานคร
 • 2551 - เลขานุการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2551 - ออกแบบสนามเด็กเล่นโรงเรียนสุเหร่าเขียว จังหวัดนนทบุรี โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย
 • 2551 - งานวางผังและออกแบบ การปรับปรุงเรือนเพาะชำ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2550 - งานวางผังและออกแบบ การปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
Select Publications: 
 • 2555 - “โครงการการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลด้วยวิธีการปลูกพืชบนสันทรายในอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นสึนามิ” การประชุมวิชาการสาระศาสตร์ ครั้งที่ 17/2555 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2555)
 • 2554 - "ชีววิศวกรรมดินกับการป้องกันการกัดเซาะของดิน" วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฉบัยที่ 60 ปี 2554
 • 2554 - “โครงการสำรวจและออกแบบองค์ประกอบของศูนย์ชุมชนเมือง ศูนย์ชุมชนหนองจอก งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณตลาดหนองจอก” การประชุมวิชาการสาระศาสตร์ ครั้งที่ 16/2554 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2554)
 • 2554 - จัดทำและเรียบเรียง คู่มือฟื้นฟูต้นไม้และบริเวณบ้าน ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัยตกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2554 - การศึกษา ประเมิน และแนวทางการแก้ไขปรับปรุง การใช้งานต้นไม้ถนนวิทยุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 • 2553 - Slow Studio การออกแบบชุมชนที่ฉะเชิงเทรา วารสารเพื่อภูมิสถาปตยกรรมไทย ฉบับที่ 3 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2553
 • 2551 - งานวิจัย การศึกษาเส้นทางชมทิวทัศน์ โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬา เสนอกรมทางหลวงชนบท
 • 2550 - งานวิจัย โครงการกระถางต้นไม้ในสยามสแควร์ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2550 - งานวิจัย การศึกษาวิจัยโครงการ “การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลด้วยวิธีการปลูกพืชบนสันทราย (Dune Grass Planting) ในอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ได้รับผลกระทบคลื่นสึนามิ”
 • 2549 - งานวิจัย โครงการจัดทำมาตรฐานด้านผังเมืองของกรุงเทพมหานคร
 • 2549 - งานวิจัย เกณฑ์และแนวทางการประเมินงานภูมิสถาปัตยกรรมเพื่อการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารที่พักอาศัยและอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย
 • 2549 - งานวิจัย การศึกษาแนวทางการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ทางหลวง
 • 2548 - งานวิจัย โครงการจัดทำแนวทางการฟื้นฟูอุทยานแห่งชาติในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ 6 จังหวัดภาคใต้