ทัศนศึกษาวิชาวัสดุพืชพันธุ์ 2

เมื่อวันที่ 12-16 มกราคม 2552 อ.สิรินทรา วัณโณ และ อ.ปารณ ชาตกุล ได้พานิสิตชั้นปีที่ 2 ไปทัศนศึกษาในวิชาวัสดุพืชพันธุ์ 2 ณ จังหวัด ลพบุรี ชัยนาท อุทัยธานี นครสวรรค์ และจังหวัดตาก