การประชุมวิชาการนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ Symposium on Botanic Gardens and Plant Conservation in ASEAN, China and Japan

ที่มา -  http://www.thairath.co.th/content/821489
 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอรัชมงคล สวนหลวง ร.9 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง "Symposium on Botanic Gardens and Plant Conservation in ASEAN, China and Japan" และ ทรงบรรยายพิเศษเรื่องประสบการณ์การอนุรักษ์ความหลากหลายของพันธุกรรมพืช การประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง "สวนพฤกษศาสตร์กับการอนุรักษ์ความหลากหลายของพืช ในกลุ่มประเทศอาเซียน จีนและญี่ปุ่น" จัดโดยมูลนิธิสวนหลวง ร.9 ระหว่างวันที่ 25 - 26 ธันวาคม 2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทั้งสองพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์พรรณพืชและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างต่อเนื่องยาวนาน ก่อเกิดเป็นรากฐานในการดำรงชีวิตของพสกนิกรมาจนถึงปัจจุบัน 

การนี้คณาจารย์และนิสิต ป.โท จากภาควิชาฯ ได้แก่ รศ.ดร. อริยา อรุณินท์ / อ.ภาวิณี อินชมภู / น.ส. นีลปัทม์ โพธิ์สุวัฒนากุล ร่วมรับเสด็จและร่วมประชุมทางวิชาการครั้งนี้ ระหว่าง 25-26 ธันวาคม โดย รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือ Landscape Architectural Design and Construction Technology (ภาษาอังกฤษ) Ariya Aruninta และ การออกแบบและเทคโนโลยีการก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรม (ภาษาไทย) อริยา อรุณินท์ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ