รายวิชา B.LA.

 

คำอธิบายรายวิชา

 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

 

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ

12

หน่วยกิต

EXP ENG I

5500111

ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตจริง 1

3(2-2-5)

 

 

 

Experiential English I

 

 

 

ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อแสวงหาข้อมูลและความรู้จากแหล่งข้อมูลและสื่อต่างๆ ในหัวข้อที่ผู้เรียนสนใจตามหัวข้อเรื่องหลักที่กำหนด และนำมาประมวล สรุป เพื่อนำเสนอประเด็นที่สำคัญ

 

 

Practice language skills in acquiring information and knowledge from different sources and media in subjects of students’ interest under selected themes; collecting information, summarizing and presenting important issues.

 

EXP ENG II

5500112

ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตจริง 2

3(2-2-5)

ผ่าน 5500111

 

 

Experiential English II

 

Prer 5500111

 

ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการแสวงหา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลและความรู้จากแหล่งข้อมูลและสื่อต่างๆ ในหัวข้อที่ผู้เรียนสนใจตามหัวเรื่องหลักที่กำหนด แล้วนำมาสรุป และแสดงความคิดเห็นในกลุ่มเพื่อนำเสนอ

 

 

Practice language skills in acquiring analyzing and synthesizing information and knowledge from different sources and media on topics of students’ interest under selected themes; summarizing what they have learned, and presenting opinions from group discussion.

 

EAP I

5500206

ภาษาอังกฤษสำหรับสาขาวิชา 1

3(2-2-5)

ผ่าน 5500112

 

 

English for Academic Purposes I

 

Prer 5500112

 

ฝึกทักษะการอ่าน การเขียน และการอภิปรายในหัวข้อเรื่องร่วมสมัยในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

 

Practice in reading, writing and discussing contemporary issues related to the field of architecture.

 

EAP II

5500207

ภาษาอังกฤษสำหรับสาขาวิชา 2

3(2-2-5)

ผ่าน 5500206

 

 

English for Academic Purposes II

 

Prer 5500206

 

การพูดเพื่อการสื่อสาร การเขียนประวัติย่อ การเขียนจดหมายโต้ตอบ การใช้รากศัพท์ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่สำคัญ การอ่านและประเมินความน่าเชื่อถือของบทความและตำราทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

 

Oral communication on architecture-related topics; resume writing; correspondence; application of essential architectural etymology; critical reading of textbooks in architecture

 

 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาตร์

3

หน่วยกิต

 

 

วิชาเลือกในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาตร์

3(x-x-x)

 

 

 

 

 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

3

หน่วยกิต

 

 

วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

3(x-x-x)

 

 

 

 

 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

3

หน่วยกิต

 

 

วิชาเลือกในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

3(x-x-x)

 

 

 

 

 

กลุ่มวิชาสหศาสตร์

3

หน่วยกิต

 

 

วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสหศาสตร์

3(x-x-x)

 

 

 

 

 

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มพิเศษของหลักสูตร *เลือกจาก

6

หน่วยกิต

HIST ART/ARCH

2501191

ประวัติศาสตร์ศิลปะและสถาปัตยกรรม

3(3-0-6)

 

 

 

History of Art and Architecture

 

 

 

มูลเหตุ อิทธิพลต่างๆ และแนวความคิดในการสร้างสรรค์งานศิลปะและสถาปัตยกรรม การวิเคราะห์และ วิจารณ์ผลงานศิลปะและสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ศิลปะและสถาปัตยกรรมตะวันตกโดยสังเขป ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงศตวรรษที่ 20

 

 

Motivations, influences and concepts in artistic and architectural creations; analysis and criticism of works of art and architecture; a brief survey of the history of western art and architecture from prehistoric period to the twentieth century.

 

THAI ARCH HERITAGE

2501296

มรดกสถาปัตยกรรมไทย

3(3-0-6)

 

 

 

Thai Architectural Heritage

 

 

 

ปัจจัยพื้นฐานและอิทธิพลของภูมิประเทศ ภูมิอากาศ สังคม วัฒนธรรม และศาสนา ที่มีผลต่อการพัฒนารูปแบบสถาปัตยกรรมไทยในอดีต รูปแบบและเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมไทย ในยุคสมัยต่างๆ การพัฒนารูปแบบอาคาร ประเภทต่างๆ ได้แก่ บ้านพักอาศัย วัด และวัง การพัฒนาชุมชนและเมืองโบราณ

 

 

The evolution of building types as the result of geographical, climatic, social, cultural, and religious influences; introduction to a historical study of various building types such as houses, monasteries, and palaces; the development of towns and cities in Thai history.

 

LA APPRECIATION

2504101

คุณค่างานภูมิสถาปัตยกรรม

3(3-0-6)

 

 

 

Landscape Architectural Appreciation

 

 

 

ความเป็นมาของวิชาชีพ แนวความคิดและลักษณะงานภูมิสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิสถาปนิก คุณค่าของงานภูมิสถาปัตยกรรมที่มีผลต่อสภาพแวดล้อม ทั้งในเรื่องของประโยชน์ในการใช้สอยและความสวยงามอันเป็นผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดี

 

 

Introduction to landscape architecture : historical background, basic components, concepts in landscape designing and planning at different scales and analysis of landscape architecture’ s value enhancing the physical environment and quality of life.

 

 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

 

 

กลุ่มวิชาออกแบบ

54

หน่วยกิต

STUDIO DSGN

2501117

ปฏิบัติการออกแบบ

4(0-8-4)

 

 

 

Studio in Design

 

 

 

ปฏิบัติการออกแบบงานทัศนศิลป์ สองมิติ สามมิติ สี่มิติ โดยเน้นกระบวนความคิด การวิเคราะห์ รูปทรงและที่ว่าง วัสดุและโครงสร้าง เพื่อนำมาประยุกต์กับงานศิลปะและสถาปัตยกรรม

 

 

Practice in the design of two-, three-, and four-dimensional visual art, emphasizing thinking andanalytical process, form and space, materials and structure for art and architecture application.

 

ARCH DSGN I

2501119

งานออกแบบสถาปัตยกรรม 1

4(0-8-4)

ผ่าน 2501117

 

 

Architectural Design I

 

PRER 2501117

 

ปฏิบัติการออกแบบ โดยใช้ที่ว่าง รูปทรง และสัดส่วนที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงผู้ใช้และประโยชน์ใช้สอยสภาพแวดล้อมและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมขนาดพื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร

 

 

Practice in design, utilizing space, form, and appropriate proportion, considering users and function, environment and related factors; practice in architectural design of area not exceeding 100 square

metres.

 

PRIN DSGN ARCH

2501121

หลักการออกแบบในงานสถาปัตยกรรม

3(3-0-6)

 

 

 

Principles of Design in Architecture

 

 

 

มูลฐานการออกแบบงานทัศนศิลป์ หลักการจัดองค์ประกอบงานสองมิติ สามมิติ และสี่มิติ หลักการ เกณฑ์และขั้นตอนการออกแบบสถาปัตยกรรมขนาดเล็ก

 

 

Design fundamentals for visual art; principles of two-, three- and four-dimensional composition; principles, criteria and process of small-scale architectural design.

 

ARCH DRAW PRES

2501153

การเขียนแบบและเขียนภาพสถาปัตยกรรม

3(2-2-5)

 

 

 

Architectural Drawing and Presentation

 

 

 

การเขียนแบบและเขียนภาพสถาปัตยกรรมด้วยมือ เครื่องมือ และเครื่องมือดิจิทัล เทคนิคการเขียนแบบและการเขียนภาพสถาปัตยกรรมตามทฤษฎีสัมมเลขา อักษมาตร ทัศนียภาพ และฉายาวิทยา วิธีการนำเสนองานสถาปัตยกรรม

 

 

Architectural drawing and presentation using free-hand drawing, drafting and digital tools; architectural drawing and presentation techniques according to theories of orthographic, axonometric and perspective projection, casting and rendering of shade and shadow; architectural presentation methods.

 

ARCH DSGN II

2501216

งานออกแบบสถาปัตยกรรม 2

4(0-8-4)

ผ่าน 2501119

 

 

Architectural Design II

 

PRER 2501119

 

ปฏิบัติการออกแบบบ้านพักอาศัย และอาคารสาธารณะขนาดเล็ก ขนาดพื้นที่ไม่เกิน1000 ตารางเมตร หรือ สูงไม่เกิน 15 เมตร โดยคำนึงถึงกระบวนความคิดทางการออกแบบ การจัดทำรายละเอียดโครงการเบื้องต้น การพัฒนางาน ออกแบบ โดยเน้นความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมเขตร้อนชื้น โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ระบบอาคารขนาดเล็ก และความงาม ตลอดจนการแสดงแบบทางสถาปัตยกรรมด้วยมือและเครื่องมือ

 

 

Practice in the design of residential and small-scale public buildings with floor area not exceeding 1,000 square metres or maximum height of 15 metres, considering design conceptualization, basic architectural tropical climate responsive design, reinforced-concrete structure, small-scale building systems, aesthetic, and architectural presentation through freehand drawing and drafting.

 

LA DSGN I

2504290

งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 1

4(0-8-4)

ผ่าน 2501216

 

 

Landscape Architectural Design I

 

Prer 2501216

 

งานออกแบบภูมิทัศน์เบื้องต้น เพื่อเข้าใจภูมิสถาปัตยกรรมในแง่ของสุนทรียภาพ ศิลปะ โดยใช้พื้นความรู้เกี่ยวกับการจัดองค์ประกอบทางศิลปะ ฯลฯ ในงานออกแบบภูมิทัศน์

 

 

Studio work in the application of basic design theory and plant selection in the small scale design process: home garden, approach area. small public plaza, as appropriate to their function and aesthetic value.

 

LA DSGN II

2504390

งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 2

4(0-8-4)

ผ่าน 2504290

 

 

Landscape Architectural Design II

 

Prer 2504290

 

งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมเน้นการจัดภูมิทัศน์บริเวณที่พักอาศัย การจัดเนื้อที่ภายนอกอาคารชนิดต่างๆ ให้สัมพันธ์กับการใช้เนื้อที่ภายในอาคารและลักษณะของสถาปัตยกรรม มโนทัศน์และปรัชญาพื้นฐานในการออกแบบ รวมทั้ง หลักการวางผังบริเวณ การพิจารณาในเรื่อง แดด ลม การเข้าสู่อาคาร ฯลฯ

 

 

Studio work in site planning, building orientation and the landscape architectural design process for residential projects on flat land and rolling topography.

 

LA DSGN III

2504392

งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 3

4(0-8-4)

ผ่าน 2504390

 

 

Landscape Architectural Design III

 

Prer 2504390

 

งานออกแบบภูมิทัศน์เพื่อการนันทนาการลักษณะต่างๆ เป็นการออกแบบงานภูมิทัศน์เพื่อสร้างบรรยากาศ แก่สถานที่ เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆกัน เช่น งานปรับปรุงบริเวณที่มีค่าทางประวัติศาสตร์ งานออกแบบ สวนสัตว์และการออกแบบสนามกีฬา

 

 

Studio work in large sale site planning for public use : sport complexes, zoos, and preservation of historic monuments and historic sites.

 

LA DSGN IV

2504490

งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 4

4(0-8-4)

ผ่าน 2504392

 

 

Landscape Architectural Design IV

 

Prer 2504392

 

การออกแบบผังบริเวณที่เพิ่มความซับซ้อนจากปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมและข้อจำกัดอื่นๆของความเป็นเมือง ถือเป็นข้อจำกัดในงานออกแบบ เช่น งานออกแบบภูมิทัศน์ ถนน สวนในเมือง และงานจัดผังบริเวณวิทยาเขตขนาดเล็ก (ระดับโรงเรียน)

 

 

Studio work in the design process of large scale site planning with concern for social, economic and other community factors : streetscape, public park, urban plaza with intensive use.

 

LA DSGN V

2504492

งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 5

4(0-8-4)

ผ่าน 2504490

 

 

Landscape Architectural Design V

 

Prer 2504490

 

งานออกแบบผังบริเวณขนาดใหญ่ที่มีความต้องการของโครงการต่างๆ กันออกไป เช่น งานออกแบบผังบริเวณที่พักตากอากาศ งานวางผังบริเวณที่พักอาศัยขนาดใหญ่ และงานจัดผังบริเวณวิทยาเขตขนาดใหญ่ (ระดับอุดมศึกษา)

 

 

Studio work in the design process of master plan and large scale site planning : resorts, institutes and campuses, with emphasis on teamwork organization process.

 

LA DSGN VI

2504590

งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 6

4(0-8-4)

ผ่าน 2504492

 

 

Landscape Architectural Design VI

 

Prer 2504492

 

เน้นงานออกแบบภูมิทัศน์ขนาดใหญ่และการนำเอาข้อพิจารณาด้านสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติมาใช้ เช่น งานออกแบบสวนสาธารณะในเขตอุตสาหกรรมการปรับปรุงบริเวณเขื่อน และการปรับปรุงชุมชน

 

 

Studio work in the design process of master plan and large scale site planning with concern for social and economic factors, regulations and city planning : design and development of housing projects and industrial estates.

 

THESIS

2504581

วิทยานิพนธ์

12(0-24-12)

ผ่าน 2504590

 

 

Thesis

 

Prer 2504590

 

งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมขั้นสุดท้าย เป็นโครงการที่รวบปัญหาการออกแบบทุกประเภทที่ได้ศึกษามาโดยเริ่มตั้งแต่การศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจและสังคม การวางแผน การออกแบบตลอดจนการออกแบบระบบ และรายละเอียดที่สำคัญ

 

 

Final landscape architectural design project ; including feasibility study, socioeconomic impact, planning, design, and landscape engineering with specific details.

 

 

กลุ่มวิชาเทคโนโลยี

31

หน่วยกิต

BLDG MAT/CONS

2501131

วัสดุและการก่อสร้าง

4(2-4-6)

 

 

 

Building Materials and Construction

 

 

 

ทฤษฎีและวิธีการประสานการออกแบบเข้ากับระบบอาคาร วัสดุและการก่อสร้างสำหรับอาคารขนาดพื้นที่ ไม่เกิน 100 ตารางเมตร การเขียนแบบก่อสร้าง เน้นการเขียนแบบด้วยมือและเครื่องมือ

 

 

Theory and methods of integrating building system design; materials and construction for buildings not exceeding 100 square metres; drafting of construction drawing, emphasizing free-hand drawing and

drafting.

 

STRUC MECH ARCH

2501173

กลศาสตร์โครงสร้างทางสถาปัตยกรรม

3(3-0-6)

 

 

 

Structural Mechanics in Architecture

 

 

 

โครงสร้างในธรรมชาติ แรงกระทำต่างๆ องค์ประกอบพื้นฐาน และการถ่ายแรงของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นฐานสำหรับสถาปัตยกรรมความสูงหนึ่งชั้น

 

 

Structure in nature; types of forces; fundamental elements and load transfer of single-storey reinforced concrete architecture.

 

SITE RECON LA

2504221

การสำรวจพื้นที่สำหรับงานภูมิสถาปัตยกรรม

3(2-2-5)

 

 

 

Site Reconnaissance for Landscape Architecture

 

 

 

ความรู้พื้นฐานในการอ่าน บ่งชี้ จำแนก และแยกภูมิทัศน์ องค์ประกอบภูมิทัศน์ ปัจจัยและกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านกายภาพ ชีวภาพ มนุษย์ สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม การวิเคราะห์และการประเมินภูมิทัศน์ในระดับพื้นฐาน การอ่าน บ่งชี้ จำแนก และแยก รวมทั้งวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์ องค์ประกอบภูมิทัศน์ ปัจจัยและ

กระบวนการต่างๆ และผลกระทบในระดับพื้นฐาน หน้าที่และบทบาทของภูมิสถาปนิกกับการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์และผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมทั้งบทบาทในการแสวงหากรรมวิธีในการแก้ปัญหา บรรเทาปัญหา และการดูแลรักษาภูมิทัศน์และการฟื้นฟูภูมิทัศน์เบื้องต้น

 

 

Basic knowledge of reading, identifying, classifying and distinguishing landscapes, landscape elements, landscape factors and underlying process : physical, biological, human, social, economic and cultural; analyzing and basic assessing of landscapes; basic reading, identifying, classifying and distinguishing and analyzing the changes of landscapes, landscape elements, landscape factors and underlying processes and their impacts, landscape elements, landscape factors and underlying processes; the roles of landscape architects in landscape changes and their impacts and also the roles in finding mitigating and problem solving and basic landscape maintenance and restoration.

 

LA TECH/CONS I

2504222

เทคโนโลยีและการก่อสร้างทางภูมิสถาปัตยกรรม 1

3(1-4-4)

 

 

 

Landscape Architectural Technology and Construction I

 

 

 

ความรู้เบื้องต้นและหลักเกณฑ์ในการอ่าน เข้าใจ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล เงื่อนไขและวิธีการซึ่งนำมาใช้ในการออกแบบ ประเมิน และเลือกวัสดุ วิธีการ เทคโนโลยีในการก่อสร้างทางภูมิสถาปัตยกรรม ทั้งในเรื่องของงานโครงสร้างภูมิสถาปัตยกรรม งานโครงสร้างภูมิสถาปัตยกรรมขนาดเล็กในงานผังบริเวณ งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม และ

งานก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรม การเขียนแบบและการจัดเตรียมแบบก่อสร้างและเอกสารประกอบของงานก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรม รวมทั้งระบบวิศวกรรมที่ได้มาตรฐานสากล โดยเน้นความเข้าใจในการออกแบบและรายละเอียดการก่อสร้างจากการทำแบบฝึกหัดและการดูงานการก่อสร้างในพื้นที่

 

 

Basic knowledge of reading, understanding, analyzing and synthesizing information, conditions and methods for designing, assessing and making proper choices in terms of materials, methods and technology in landscape architectural construction in terms of landscape architectural structures, light structures in landscape architecture in site planning, landscape architectural design and landscape architectural construction; preparation of construction documents in landscape architectural construction and related engineering documents which conformed to international standard; focusing on the understanding of designing and details through exercises and construction site visits.

 

STRUC DSGN ARCH I

2501271

การออกแบบโครงสร้างในงานสถาปัตยกรรม 1

3(3-0-6)

ผ่าน 2501173

 

 

Structural Design in Architecture I

 

PRER 2501173

 

ความรู้พื้นฐานเรื่องส่วนผสมของคอนกรีต ชนิดและคุณสมบัติเชิงกลของคอนกรีตและเหล็กเสริม ทฤษฎีการออกแบบขั้นพื้นฐานของคอนกรีตเสริมเหล็กที่เกี่ยวกับแรงดัด แรงเฉือน และแรงยึดเหนี่ยว ข้อควรพิจารณาด้านโครงสร้างในการ

ออกแบบสถาปัตยกรรม

 

 

Basic knowledge of concrete mixtures; types and mechanical properties of concrete and reinforcing steel; basic design theories of reinforced concrete in bending moment, shear forces, and bonding forces; structural criteria for architectural design.

 

LANDSCAPE PLANTS

2504272

พืชพรรณสำหรับงานภูมิทัศน์

3(2-3-4)

 

 

 

Landscape Plants

 

 

 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพืชพรรณสำหรับงานภูมิทัศน์ การจัดหมวดหมู่ การเรียกชื่อ และการบ่งชี้ชนิดของพืชพรรณ สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโต และความเหมาะสมในการเลือกใช้พืชพรรณแต่ละชนิด

 

 

Basic knowledge of landscape plants, classification, nomenclature, identification of plants, growth environment and appropriate condition used for plant selection in landscape.

 

LA TECH/CONS II

2504322

เทคโนโลยีและการก่อสร้างทางภูมิสถาปัตยกรรม 2

3(1-4-4)

 

 

 

Landscape Architectural Technology and Construction II

 

 

 

ความรู้เบื้องต้นและหลักเกณฑ์ในการอ่าน เข้าใจ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล เงื่อนไขและวิธีการ ซึ่งนำมาใช้ในการออกแบบ ประเมิน และเลือกวัสดุ วิธีการ เทคโนโลยีในการก่อสร้างทางภูมิสถาปัตยกรรม ทั้งในเรื่องของดิน ธรณีสัณฐานวิทยา รูปทรงผืนแผ่นดิน ลักษณะภูมิประเทศกับการวิเคราะห์ การปรับระดับดิน การวางแนวทางของเส้นทางสัญจร การป้องกันการกัดเซาะและพังทลายของดิน การปรับระดับเพื่อการระบายน้ำเบื้องต้น งานโครงสร้างต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปรับระดับในงานผังบริเวณ งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม และงานก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรม การเขียนแบบและการจัดเตรียมแบบก่อสร้างและเอกสารประกอบของงานก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรม รวมทั้งระบบวิศวกรรมที่ได้มาตรฐานสากล โดยเน้นความเข้าใจในการออกแบบและรายละเอียดการก่อสร้างจากการทำแบบฝึกหัดและการดูงานการก่อสร้างในพื้นที่

 

 

Basic knowledge of reading, understanding, analyzing and synthesizing information, conditions and methods for designing, assessing and making proper choices in terms of materials, methods and technology

in landscape architectural construction in terms of soils, geomorphology, terrain, topography and their analysis, grading, circulation planning and alignment, erosion and slide protection, basic grading for drainage purposes, related structures in site planning, landscape architectural design and landscape architectural construction; preparation of construction documents in landscape architectural construction and related engineering documents which conformed to international standard; focusing on the understanding of designing and details through exercises and construction site visits.

 

LA TECH/CONS III

2504323

เทคโนโลยีและการก่อสร้างทางภูมิสถาปัตยกรรม 3

3(1-4-4)

 

 

 

Landscape Architectural Technology and Construction III

 

 

 

ความรู้เบื้องต้นและหลักเกณฑ์ในการอ่าน เข้าใจ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล เงื่อนไขและวิธีการ ซึ่งนำมาใช้ในการออกแบบ ประเมิน และเลือกวัสดุ วิธีการ เทคโนโลยีในการก่อสร้างทางภูมิสถาปัตยกรรม ทั้งในเรื่องของน้ำ อุทกวิทยาและธรณีสัณฐานวิทยา การวิเคราะห์เชิงอุทกวิทยา การจัดการการระบายน้ำฝน การบำบัดน้ำด้วยกระบวนการธรรมชาติและการนำกลับมาใช้ใหม่ การป้องกันการกัดเซาะและพังทลายของตลิ่ง การป้องกันน้ำท่วม งานโครงสร้างต่างๆที่เกี่ยวข้องในงานผังบริเวณ งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม และงานก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรม การเขียนแบบและการจัดเตรียมแบบก่อสร้างและเอกสารประกอบของงานก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรม รวมทั้งระบบวิศวกรรมที่ได้มาตรฐานสากล โดยเน้นความเข้าใจในการออกแบบและรายละเอียดการก่อสร้างจากการทำแบบฝึกหัดและการดูงานการก่อสร้างในพื้นที่

 

 

Basic knowledge of reading, understanding, analyzing and synthesizing information, conditions and methods for designing, assessing and making proper choices in terms of materials, methods and technology

in landscape architectural construction in terms of water, hydrology and geomorphology, hydrological analysis, storm water management, water treatment by natural processes and recycle, bank erosion and slide protection, flood protection, related structures in site planning , landscape architectural design and landscape architectural construction; preparation of construction documents in landscape architectural construction and related engineering documents which conformed to international standard; focusing on the understanding in designing and details through exercises and construction site visits.

 

LANDSCAPE HORT

2504370

หลักพืชสวนสำหรับงานภูมิทัศน์

3(2-3-4)

 

 

 

Landscape Horticulture

 

 

 

พฤกษศาสตร์ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับรูปร่างลักษณะทั่วไป ระบบการดำรงชีพ ความสัมพันธ์ของพืชกับสิ่งแวดล้อม เทคนิคการปลูกแบบต่างๆ และการบำรุงรักษา การขุดเคลื่อนย้าย และการขยายพันธุ์ของหลักพืชสวนสำหรับงานภูมิทัศน์

 

 

Basic botanical science concerning general plant from maintenance of plant life, relationship with environment, techniques of planting and maintenance, transplanting and plant propagation for landscape horticulture.

 

LA TECH/CONS IV

2504421

เทคโนโลยีและการก่อสร้างทางภูมิสถาปัตยกรรม 4

3(1-4-4)

 

 

 

Landscape Architectural Technology and Construction IV

 

 

 

ความรู้เบื้องต้นและหลักเกณฑ์ในการอ่าน เข้าใจ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล เงื่อนไขและวิธีการ ซึ่งนำมาใช้ในการออกแบบ ประเมิน และเลือกวัสดุ วิธีการ เทคโนโลยีในการก่อสร้างทางภูมิสถาปัตยกรรม ทั้งในเรื่องของงาน ก่อสร้างสระน้ำ น้ำพุ สวนบนดาดฟ้า ระบบชลประทานเพื่องานภูมิสถาปัตยกรรม งานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค การวางระบบแสงสว่างในงานภูมิทัศน์ ระบบต่างๆ ที่เกี่ยวกับการปรับปรุงสภาพพื้นที่และการพัฒนาพื้นที่ งานโครงสร้างต่างๆที่เกี่ยวข้องในงานผังบริเวณ งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม และงานก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรม การเขียนแบบและการจัดเตรียมแบบก่อสร้างและเอกสารประกอบของงานก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรม รวมทั้งระบบวิศวกรรมที่ได้มาตรฐานสากล โดยเน้นความเข้าใจในการออกแบบและรายละเอียดการก่อสร้างจากการทำแบบฝึกหัดและการดูงานการก่อสร้างในพื้นที่

 

 

Basic knowledge of reading, understanding, analyzing and synthesizing information, conditions and methods for designing, assessing and making proper choices in terms of materials, methods and technology

in landscape architectural construction in terms pools, fountains, roof gardens, landscape irrigation, landscape infrastructure, landscape lighting, related systems in landscape site improvement and site development, related structures in site planning, landscape architectural design and landscape architectural construction; preparation of construction documents in landscape architectural construction and related engineering documents which conformed to international standard; focusing on the understanding of designing and details through exercises and construction site visits.

 

 

กลุ่มวิชาปฏิบัติวิชาชีพ

9

หน่วยกิต

PLANTS/DESIGN

2504316

พืชพรรณและการออกแบบ

3(2-1-6)

 

 

 

Plants and Design

 

 

 

การศึกษาเรื่องวัสดุพืชพรรณไม้เพื่อพัฒนาทักษะด้านสุนทรียภาพและการออกแบบพื้นที่และบรรยากาศโดย การใช้พืชพรรณไม้ การสำรวจผลกระทบทางธรรมชาติและสังคมต่อขั้นตอนการพิจารณาการออกแบบ หลักการเสริมสร้าง ความสามารถในการรับรู้ด้านสุนทรียภาพ ความรู้เบื้องต้นในการออกแบบการใช้พืชพรรณ

 

 

Study of plant materials to develop and acquire skills in aesthetics and spatial design by utilization of plants; an exploration of natural and social impacts upon energy conscious design consideration; principles of developing capability in aesthetic perception; basic knowledge in designing the use of plants.

 

LA FLD TRIP

2504414

ภูมิสถาปัตยกรรมภาคสนาม

(S/U)

 

 

 

Landscape Architectural Field Trip

 

 

 

การสำรวจธรรมชาติสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่เดิมและที่เปลี่ยนแปลงสภาพตามภาคต่างๆ ของประเทศ ชีวิตความเป็นอยู่ที่สัมพันธ์กับลักษณะภูมิประเทศ การดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาผืนแผ่นดินและภูมิทัศน์

 

 

Exploration of existing and changed environment in different parts of the country; lifestyle corresponding to physical environment; activities related to land and landscape development projects.

 

LA PROF PRAC

2504517

การปฏิบัติวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรม

3(3-0-6)

 

 

 

Landscape Architectural Professional Practice

 

 

 

จรรยาบรรณวิชาชีพ การดำเนินงานในสำนักงาน การเสนองาน การเขียนรายงาน การเขียนรายการก่อสร้างการร่างสัญญา การจัดเตรียมแบบก่อสร้าง สัญลักษณ์และการเรียงลำดับแบบ กฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง การประมาณการโครงการ และการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

 

 

Professional ethics, office management ; proposals, reports, bills of quantity, and contract writing; working drawing symbols and preparation; related law and regulation; project cost estimation and feasibility study.

 

PRAC LA TRAIN

2504518

การฝึกงานภูมิสถาปัตยกรรม

3(0-9-0)

*เลือกรายวิชาใด

 

 

Practical Landscape Architectural Training

 

รายวิชาหนึ่ง

 

การฝึกงานในสำนักงานภูมิสถาปนิกในด้านการออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง และ/หรือการคุมงานก่อสร้างทางภูมิสถาปัตยกรรม ศึกษาการปฏิบัติวิชาชีพในสำนักงานของภาครัฐหรือเอกชน การทำรายงานการฝึกงาน

 

 

Practical training in landscape architectural office in terms of drafting design, construction drawing and / or site supervision study of professional practice in either public or private sector, writing reports on training.

 

LA FLD SERV

2504614

การบริการภูมิสถาปัตยกรรมภาคสนาม

3(0-9-0)

*เลือกรายวิชาใด

 

 

Landscape Architectural Field Service

 

รายวิชาหนึ่ง

 

การปฏิบัติงานให้บริการด้านภูมิสถาปัตยกรรมเพื่อประโยชน์แก่สังคมและส่วนรวมในพื้นที่ต่างๆ ได้แก่ ชุมชนเมือง ศาสนสถาน สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ อุทยานแห่งชาติ และพื้นที่สาธารณประโยชน์ต่างๆ ที่อยู่ในการดูแลของ หน่วยงานรัฐหรือองค์กรชุม

 

 

A field operation service in landscape architecture for public benefit in various places: communities, cities, religious sites, historial sites, national parks, and public areas under the stewardship of government and local government.

 

 

กลุ่มวิชาสนับสนุน

27

หน่วยกิต

ARCH DSGN C/C I

2501221

เกณฑ์และแนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม 1

3(3-0-6)

ผ่าน 2501121

 

 

Architectural Design Criteria and Concepts I

 

PRER 2501121

 

อิทธิพลและแนวความคิดต่างๆ ในการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรม เกณฑ์การออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นตอนการออกแบบ องค์ประกอบและการจัดระบบที่ว่างสถาปัตยกรรม เน้นการวิเคราะห์กรณีศึกษา

 

 

Influences and concepts in creating architecture; architectural design criteria; design process;architectural elements and spatial organization, emphasizing case study analysis.

 

ARCH PSYCH

2501291

จิตวิทยาสถาปัตยกรรม

3(3-0-6)

 

 

 

Architectural Psychology

 

 

 

แนวความคิดในวิชาจิตวิทยา ปัจจัยทางจิตวิทยาที่มีผลต่อพฤติกรรมมนุษย์ กระบวนการพฤติกรรมทางจิตการรับรู้ การรู้ และอารมณ์ ระบบมโนทัศน์ พฤติกรรมในสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ความหลากหลายด้านความปรารถนา คุณค่า บรรทัดฐานพฤติกรรม ตลอดจนพฤติกรรมทางสังคมและพฤติกรรมทางการครอพื้นที่ของมนุษย์ที่มีผลต่อการกำหนด

ลักษณะทางวัฒนธรรมที่แตกต่าง มูลฐานทางจิตวิทยาที่ใช้เป็นหลักในการออกแบบ

 

 

Concepts of psychology as a discipline; psychological factors and their impacts on human behavior; process of mental behavior, perception, cognition and emotion; conceptual systems; spatial behavior; the diversity of needs, values, behavioral norms and social and spatial behavior characterizing different cultures; psychological basis as design fundamental.

 

INTRO URB REG PLAN

2503312

การวางผังเมืองและการวางแผนภาคเบื้องต้น

3(3-0-6)

 

 

 

Introduction to Urban and Regional Planning

 

 

 

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม การตั้งถิ่นฐานมนุษย์และปัจจัยในการเติบโต ทฤษฎี หลักการ และแนวความคิดในการวางแผนภาคและเมืองเพื่อกำกับการเติบโตให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในมิติทางพื้นที่ เศรษฐกิจ สังคม กระบวนการวางแผนภาคและเมือง การมีส่วนร่วมของสาธารณชน กรณีศึกษาการวางแผนภาคและเมืองในประเทศไทยและต่างประเทศ

 

 

Man and environment; human settlements and factors influencing growth: urban and regional planning theories, principles and concepts for managing growth to contribute to sustainable development, spatially, economically and socially; urban and regional planning process and public participation; case studies: urban and regional planning in Thailand and other countries.

 

CREAT/CRIT THINK

2504253

ความคิดเชิงสร้างสรรค์และวิพากษ์

3(3-0-6)

 

 

 

Creative and Critical Thinking

 

 

 

ความคิดเชิงสร้างสรรค์และวิพากษ์เกี่ยวกับประเภท วัตถุประสงค์ การค้นคว้า การวิเคราะห์ การวางแผนและการจัดระบบความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความสำคัญของมโนทัศน์และการสร้างมโนทัศน์ การประเมินและการพัฒนาทักษะ การคิดเชิงสร้างสรรค์และวิพากษ์ในการออกแบบในบริบทต่างๆ โดยใช้กรณีศึกษา

 

 

Creative and critical thinking : types, purposes, research, analysis, planning and organizing of creative thinking processes; importance of concepts and concept formation; assessment and development of creative and critical thinking skills in design within various contexts by using case studies.

 

LA DSGN THEORY

2504317

ทฤษฎีการออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรม

3(3-0-6)

 

 

 

Landscape Architectural Design Theory

 

 

 

องค์ประกอบในการออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรม การตอบสนองทางกายภาพและมโนภาพต่อสิ่งแวดล้อมการแสดงออกและคุณภาพขององค์ประกอบในงานภูมิทัศน์กับการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางศิลปะและแนวทางในการออกแบบ วิธีวิทยาและกระบวนการการวิเคราะห์ในการออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรม

 

 

Landscape design components; human physical and mental responses to the environment; the expression and quality of landscape elements in conjunction with the adaptive use of art elements and design guidelines; the methodologies and analytical processes in landscape design.

 

HIST LA

2504345

ประวัติศาสตร์ภูมิสถาปัตยกรรม

3(3-0-6)

 

 

 

History of Landscape Architecture

 

 

 

วิวัฒนาการและพัฒนาการของภูมิสถาปัตยกรรมในวัฒนธรรมต่างๆ ในบริบทของสิ่งแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์สังคม ปรัชญาความเชื่อ และการแสดงออกทางสถาปัตยกรรม ตั้งแต่ยุคโบราณถึงศตวรรษที่ 20 การวิเคราะห์ เปรียบเทียบมโนทัศน์การออกแบบ ลักษณะ และอิทธิพลของรูปแบบ

 

 

Evolution and development of landscape architecture of different cultures within their geographical environment, social history, philosophy and architectural expressions from ancient times to the 20th century, comparative analysis of design concepts, characters, and influence of styles.

 

LA ECOLOGY

2504465

ภูมินิเวศวิทยา

3(3-0-6)

 

 

 

Landscape Ecology

 

 

 

ความรู้พื้นฐานของระบบภูมินิเวศ เพื่อใช้ในการอ่าน บ่งชี้ จำแนก และแยกแยะ การวิเคราะห์ และการประเมินภูมิทัศน์ ในเชิงโครงสร้าง บทบาท การเปลี่ยนแปลง ปัจจัย และกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผลกระทบที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงในระดับพื้นฐาน หน้าที่และบทบาทของภูมิสถาปนิกกับการเปลี่ยนแปลงของระบบภูมินิเวศและผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมทั้งบทบาทในการแสวงหากรรมวิธีในการแก้ปัญหา และการบรรเทาปัญหา และการฟื้นฟูภูมิทัศน์และการดูแลรักษาระบบภูมินิเวศ

 

 

Basic knowledge of reading, identifying, classifying, distinguishing, analyzing and basic assessing landscapes in terms of structures, functions, changes, factors and underlying processes including impacts as consequences of changes; the roles of landscape architects in landscape ecological changes and their impacts and also the roles in finding mitigating and problem solving, fundamental landscape ecosystem maintenance and restoration.

 

PARK REC PLAN/DSGN

2504513

การวางแผนและออกแบบสวนสาธารณะและนันทนาการ

3(2-2-5)

 

 

 

Park and Recreational Planning and Design

 

 

 

การศึกษาลักษณะการพักผ่อนหย่อนใจของคนไทย เทคนิคและกรรมวิธีการสำรวจความต้องการพักผ่อนของประชาชน วิธีทำแบบสอบถามเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล หลักการสำคัญต่างๆ ในการ พักผ่อนหย่อนใจ ข้อพิจารณาในการวางแผนและออกแบบ ตลอดจนสถานที่ และอุปกรณ์เพื่อการนันทนาการ

 

 

Study of the recreational pattern of Thai people ; methods and techniques in surveying recreation demand through questionnaires, interviews, observation, and other techniques ; important clues in designing places and facilities for recreation.

 

LA RES

2504519

การวิจัยทางภูมิสถาปัตยกรรม

3(3-0-6)

 

 

 

Landscape Architectural Research

 

 

 

วิธีวิทยาการวิจัย เกณฑ์การเลือกโครงการ กระบวนการหาข้อมูล การรวบรวม เรียบเรียง วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอนเพื่อการสร้างโครงการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม รวมถึงการเขียนรายงาน

 

 

Research methodology: criteria in program selection, working process of data inventory analysis and synthesis to write landscape architectural design programs including report writing.

 

 

กลุ่มวิชาเลือกสาขา *เลือกจาก

12

หน่วยกิต

DSGN PHOTO

2501351

การออกแบบในงานถ่ายภาพ

3(1-4-4)

 

 

 

Design in Photography

 

 

 

การถ่ายภาพเชิงประยุกต์ศิลป์ การออกแบบและการจัดองค์ประกอบของภาพ อุปกรณ์และองค์ประกอบของการถ่ายภาพขั้นพื้นฐาน ปัญหาและการแก้ปัญหาการถ่ายภาพด้วยฟิล์มและระบบดิจิทัล

 

 

Photographing towards applied art dimension: pictorial design and composition; basic photographic tools and elements; problems of conventional and digital photography and solutions to the problems.

 

LIGHTING ARCH

2501396

การให้แสงสว่างในงานสถาปัตยกรรม

3(1-2-6)

 

 

 

Lighting in Architecture

 

 

 

แนวทางการออกแบบให้แสงสว่าง จิตวิทยาการให้แสง เทคนิคการนำแสงไฟฟ้าและแสงธรรมชาติมาใช้ในการออกแบบสถาปัตยกรรม การประสานแสงธรรมชาติกับแสงไฟฟ้าเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การออกแบบให้แสงสว่างภายนอกและภายในอาคารประเภทต่างๆ และงานภูมิสถาปัตยกรรม

 

 

Approach to lighting design; psychological aspects of lighting; electric lighting and delighting techniques in architectural design; integrating day lighting with electric lighting for energy efficiency, indoor and outdoor lighting design for various building types and landscape architecture.

 

LA PRES TECH

2504252

เทคนิคการนำเสนองานภูมิสถาปัตยกรรม

3(1-4-4)

 

 

 

Landscape Architectural Presentation Technique

 

 

 

วิธีการและเทคนิคเชิงเรขนิเทศของการนำเสนองานภูมิสถาปัตยกรรม หลักการและวิธีการเขียนภาพร่าง ภาพทัศนียภาพ และการสร้างแบบจำลองทางภูมิสถาปัตยกรรม

 

 

Methods and techniques in landscape architectural graphics and presentation; principles and methods of sketching, perspective drawing and model making in landscape architecture.

 

ORN PLANT MAT

2504373

วัสดุพืชพรรณไม้ประดับ

3(3-0-6)

 

 

 

Ornamental Plant Materials

 

 

 

การศึกษาความงาม ลักษณะเฉพาะ การเจริญเติบโต และถิ่นที่อยู่ของไม้ประดับชนิดต่างๆ เน้นไม้ใบ ไม้ดอก และไม้ล้มลุก เพื่อใช้ในงานออกแบบภูมิทัศน์

 

 

Study of beauty, character, growth, and nature of ornamental plants, emphasizing flowering plants and foliage plants for landscape design purposes; planting techniques for certain groups of plants, including ferns, orchids, and water plants.

 

INTERIOR LA

2504377

งานภูมิทัศน์ภายในอาคาร

3(3-0-6)

 

 

 

Interior Landscape

 

 

 

หลักการออกแบบภูมิทัศน์ภายในอาคาร สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมภายในอาคาร องค์ประกอบในการออกแบบ

พืชพันธุ์ การปลูกและการดูแลรักษา

 

 

Interior landscape design principles; suitable indoor environment; design elements; plants; planting and maintenance.

 

INTRO GIS LA

2504378

ภูมิสารสนเทศในงานภูมิสถาปัตยกรรม

3(2-1-6)

 

 

 

Geographic Information System in Landscape Architecture

 

 

 

โครงสร้างของระบบภูมิสารสนเทศ ซึ่งรวมถึงฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การออกแบบและการสร้างฐานข้อมูลตลอดจนเทคนิคการป้อนข้อมูล เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผนและออกแบบในงานภูมิสถาปัตยกรรม

 

 

Structure of Geographic Information System including hardware and software; data base design and development as well as input techniques; data analysis techniques for landscape planning and design.

 

LA WORKSHOP

2504413

สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางภูมิสถาปัตยกรรม

3(0-3-6)

 

 

 

Landscape Architectural Workshop

 

 

 

การแลกเปลี่ยนความคิดและการออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรมร่วมกับสถาบันอื่นทั้งในและต่างประเทศ

 

 

Exchanging ideas and design in landscape architecture with local and international institutes.

 

INDIV STUD LA

2504415

การศึกษาภูมิสถาปัตยกรรมเฉพาะรายบุคคล

3(0-3-6)

 

 

 

Individual Study in Landscape Architecture

 

 

 

การศึกษาค้นคว้าเฉพาะรายบุคคลในหัวข้อทางภูมิสถาปัตยกรรมที่นิสิตสนใจ

 

 

Individual study in Landscape Architecture on the topic of student’s own interest.

 

FOREST / FORESTRY

2504464

ป่าและการป่าไม้

3(3-0-6)

 

 

 

Forest and Forestry

 

 

 

นิเวศวิทยาของป่า ชนิดและประเภทของป่า คุณประโยชน์ของป่า ไฟป่ากับระบบนิเวศ การป้องกันไฟป่า การอนุรักษ์ป่า ป่าสงวน สวนป่าและสัตว์ป่า อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน การปลูกป่าทดแทน การจัดการสัตว์ป่า และการ

วางแผนเกี่ยวกับพื้นที่ป่าเพื่อการนันทนาการ

 

 

Forest ecology, forest types and benefits; forest fire and ecosystem, forest fire protection; conservation of forests, national parks, forest reserves and wildlife; forest plantation and reforestation; wildlife management and planning of forest recreation areas.

 

APP ARTS LA

2504479

การประยุกต์ศิลปะสู่งานภูมิสถาปัตยกรรม

3(3-0-6)

 

 

 

Application of Arts to Landscape Architecture

 

 

 

มโนทัศน์ทางศิลปะ การประยุกต์ทฤษฎีทางจิตรกรรมและประติมากรรมกับการออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม

 

 

Artistic concepts in painting and sculpture and their applications to landscape architectural and environmental design.

 

COMP LA PROJ

2504480

คอมพิวเตอร์สำหรับโครงงานภูมิสถาปัตยกรรม

3(2-1-6)

 

 

 

Computer for Landscape Architectural Projects

 

 

 

การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบโครงงานทางภูมิสถาปัตยกรรม ซึ่งครอบคลุมการวิเคราะห์พื้นที่ การสร้างรูปจำลองภูมิประเทศ การเลือกใช้วัสดุพืชพรรณ การสร้างรูป 3มิติ การก่อสร้างทางภูมิสถาปัตยกรรม และการประมาณราคาการก่อสร้าง

 

 

Computer use for landscape design projects including site analysis, terrain modeling, plant material, 3 dimensional visualization, landscape construction, and cost estimation.

 

LA CONS MGT

2504481

การบริหารงานก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรม

3(3-0-6)

 

 

 

Landscape Architectural Construction and Management

 

 

 

หลักการบริหารงานก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรมในอุตสาหกรรมและโครงการขนาดใหญ่ การประกวดราคาและสัญญาการก่อสร้าง การวางแผน การควบคุม และการติดตามโครงการก่อสร้าง การศึกษาความเป็นไปได้และการวิเคราะห์กระแสเงินสด ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการอุตสาหกรรมการก่อสร้าง มาตรฐานอุตสาหกรรม และข้อตกลงการค้าร่วมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรม

 

 

Principles of landscape architectural construction management in industry and large-scaled projects, bidding and contracts, project planning, controlling and motoring, feasibility study and cash-flow analysis, laws and regulations in construction industry, industrial standard and other international trade agreements related to landscape architectural construction industry.

 

BRO LAND REC DEV

2504482

การฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่บราวน์ฟิลด์

3(3-0-6)

 

 

 

Brownfield Land Reclamation and Development

 

 

 

ปัญหาและหลักการในการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่เคยใช้งานในลักษณะต่างๆ ทั้งที่มีสารพิษและไม่มีสารพิษตกค้าง มโนทัศน์ในการพัฒนาพื้นที่ และตัวอย่างการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมในพื้นที่เหล่านั้น

 

 

Problems and principles of land reclamation in various brownfield sites both toxic and non-toxic contaminated; site development concepts and examples of landscape architectural design of those sites.

 

INTRO CUL LA

2504483

ภูมิทัศน์วัฒนธรรมเบื้องต้น

3(3-0-6)

 

 

 

Introduction to Cultural Landscape

 

 

 

หลักการ มโนทัศน์ และความหลากหลายของภูมิทัศน์วัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีผลต่อภูมิทัศน์ การวิเคราะห์กรณีตัวอย่าง

 

 

Principles, concepts and varieties of the cultural landscape; relationship between humans, culture and physical environment affecting the landscape; analysis of case studies.

 

 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

 

 

จากรายวิชาที่เปิดสอนภายในคณะ และตามคณะต่างๆ ภายใน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6

หน่วยกิต